Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

plus thì vào mode 5-3

5=-3=9

vô nghiệm


Báo cáo sai phạm

plus thì sao


Báo cáo sai phạm

570MS

Mode Mode Mode 1 sang 2

5= -3= 9=

vô nghiệm

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

thururu 21 tháng 4 2018 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

3/ dễ làm mk làm một cau nha

a   3x-6<0

     3x<6

    3x/3<6/3

  x<2

c  -4x+1>17

    -4x>17-1

  -4x>16

-4x : (-4) < 16 : (-4)

 x < 4   khi nhân , chia với số âm thì đổi chiều 

bai 2 mk khong biet lm

Đọc tiếp...
thururu 21 tháng 4 2018 lúc 19:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a (9+x)=2 ta có (9+x)= 9+x khi 9+x >_0 hoặc >_ -9

                           (9+x)= -9-x khi 9+x <0 hoặc x <-9

1)pt   9+x=2 với x >_ -9

    <=> x  = 2-9

  <=>  x=-7 thỏa mãn điều kiện (TMDK)

2) pt   -9-x=2 với x<-9

         <=> -x=2+9

             <=>  -x=11

                       x= -11 TMDK

 vậy pt có tập nghiệm S={-7;-9}

các cau con lai tu lam riêng nhung cau nhan với số âm thi phan điều kiện đổi chiều nha vd

nhu cau o trên mk lam 9+x>_0    hoặc x>_0

với số âm thi -2x>_0  hoặc x <_ 0  nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Nga 19 tháng 8 2017 lúc 9:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt\(3x^2+5x-8=a\)\(\Rightarrow3x^2+5x+1=a+9\), từ đó phương trình có dạng \(\sqrt{a}-\sqrt{a+9}=1\), bn giải phương trình bình thường tìm ra a, rồi suy ra x nha!. Học tốt

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: