Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

a) Đổi \(3\frac{1}{4}=\frac{13}{4}\)cm

Diện tích hình tròn là ;

\(\frac{13}{4}\times\frac{13}{4}\times3,14=33,16625\)( cm2 )

b) Bán kính hình tròn là :

\(\frac{4}{5}\div2=\frac{4}{10}\)( m )

Diện tích hình tròn là :

\(\frac{4}{10}\times\frac{4}{10}\times3,14=0,5024\)( m2 )

Đáp số :..........................................

Đọc tiếp...

a bằng 33.16625cm2

b, bằng 0.5024 m2

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1. a) 0,5024dm2   b) 36,2984cm2    c) 22,608dm2     d) 14,13m2

2.a) Diện tích hình tròn là: (6,28:2:3,14).1.3,14=3,14cm2

   b) Diện tích hình tròn là: (28,26:2:3,14).4,5.3,14=63,585m2

3. Diện tích của mặt bàn hình tròn là: 45.45.3,14=6358,5cm2

4.Diện tích của hinh tròn bé(miệng giếng) đó là: 0,7.0,7.3,14=1,5386cm2

   Diện tích của thành giếng đó là:(0,7+0,3).1.3,14)-1,5386=1,6014m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: