Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

cạnh mc dài là:300 x 2 /:40 = 15 (cm)

cạnh bc hay chiều rộng là:15 x 2 = 30 (cm)

diện tích ABCD là:40 x 30 = 1200 (cm vuông)

đúng 100% luôn

nhớ k cho mình nhé

Đọc tiếp...

1200 là đúng đấy 

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: