Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Bài giải :

Diện tích hình thang là :

  (8/5 + 2/3) x 5/6 : 2 = 17/18

       Đáp số : 17/18

Đọc tiếp...

Diện tích thang là:

\(\left(\frac{8}{5}+\frac{2}{3}\right).\frac{5}{6}\div2=\frac{17}{18}\left(m^2\right)\)

Đáp số: .....

Đọc tiếp...

17/18 trong sách đúng k bn 

tk m nhé bn

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích hình thang là : ( phần a )

             ( 14 + 8 ) x 12 : 2 = 132 ( m2 )

                                          Đ/S : .........

Diện tích hình thang là : ( phần b )

              \(\left(\frac{8}{5}+\frac{2}{3}\right)x\frac{5}{6}:2=\frac{17}{18}\)( m2)

                                                    Đ/S : ........

Đọc tiếp...

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

  324×2:18=36 (m)

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

  18:3=12 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

  12−5=7(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

  (36+12)×7:2=168(m2)

                            Đáp số: 168 m2

Đọc tiếp...

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

324x2:18=36(m)

Đáy bé  của thửa ruộng hình thang là:

36:3=12(m)

Chiều cao  của thửa ruộng hình thang là:

12-5=7(m)

Diện tích của  thửa ruộng hình thang là:

(36+12)x7:2=168(m2)

        Đáp số:168m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: