Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Áp dụng quy tắc để tính

Đường kính = chu vi : 3,14

Bán kính = đường kính : 2

DT hình tròn = bán kính x bán kính x 3,14


Báo cáo sai phạm

a) 6,28cm

b)26,28cm


Báo cáo sai phạm

à đúng rồi


Báo cáo sai phạm

1*1*3,14 sao bằng 6,28 đc


Báo cáo sai phạm

a) Đường kính hình tròn là

6,28 : 3 = 2 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 1cm

Diện tích hình tròn là

1 x 1 x 3,14=6,28(cm)

b) Đường kính hình tròn là

28,26 : 3,14=9 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 4,5 cm

Diện tích hình tròn là

4,5 x 4,5 x 3,14=63,585 (cm)


Báo cáo sai phạm

c là chu vi ớ bạn


Báo cáo sai phạm

C là j viết rõ đề bài hơn dc ko

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

kudo shinichi 13 tháng 4 2018 lúc 18:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Bán kính của hình tròn là :

                28,26 : 3,14 : 2 = 4,5 ( cm )

             Diện tích hình tròn là :

               4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 ( cm2 )

                      Đáp số : ...

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 13 tháng 4 2018 lúc 18:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

\(28,26:3,14:2=4,5\left(cm\right)\)

Diện tích hình tròn là : 

\(4,5x4,5x3,14=63,585\left(cm^2\right)\)

                        Đ/s :  \(63,585cm^2\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 13 tháng 4 2018 lúc 18:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là :

28.26 : 3.14 = 9 ( cm )

Bán kính là : 3 cm

Đường kính là :

3 x 2 = 6 ( cm )

Chu vi là :

6 x 3.14 = 18.84 ( cm )

đáp số : ...........

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là:

28,26:3,14=9 (cm)

Ta thấy:9=3×3

Nên bán kính hình tròn là 3cm

Chu vi hình tròn là:

3×2×3,14=18,84 (cm)

Đáp số:18,84 cm

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: