Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Áp dụng quy tắc để tính

Đường kính = chu vi : 3,14

Bán kính = đường kính : 2

DT hình tròn = bán kính x bán kính x 3,14

Đọc tiếp...

C là j viết rõ đề bài hơn dc ko

Đọc tiếp...

c là chu vi ớ bạn

Đọc tiếp...

a) Đường kính hình tròn là

6,28 : 3 = 2 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 1cm

Diện tích hình tròn là

1 x 1 x 3,14=6,28(cm)

b) Đường kính hình tròn là

28,26 : 3,14=9 (cm)

Bán kính hình tròn bằng 4,5 cm

Diện tích hình tròn là

4,5 x 4,5 x 3,14=63,585 (cm)

Đọc tiếp...

1*1*3,14 sao bằng 6,28 đc

Đọc tiếp...

a) 6,28cm

b)26,28cm

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài giải : Bán kính của hình tròn là :

                28,26 : 3,14 : 2 = 4,5 ( cm )

             Diện tích hình tròn là :

               4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 ( cm2 )

                      Đáp số : ...

Đọc tiếp...

Bán kính hình tròn là : 

\(28,26:3,14:2=4,5\left(cm\right)\)

Diện tích hình tròn là : 

\(4,5x4,5x3,14=63,585\left(cm^2\right)\)

                        Đ/s :  \(63,585cm^2\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...

Bán kính nhân bán kính là :

28.26 : 3.14 = 9 ( cm )

Bán kính là : 3 cm

Đường kính là :

3 x 2 = 6 ( cm )

Chu vi là :

6 x 3.14 = 18.84 ( cm )

đáp số : ...........

Đọc tiếp...

Bán kính nhân bán kính là:

28,26:3,14=9 (cm)

Ta thấy:9=3×3

Nên bán kính hình tròn là 3cm

Chu vi hình tròn là:

3×2×3,14=18,84 (cm)

Đáp số:18,84 cm

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: