Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a/ diện tích bằng : 0,4 * 0,4 =0,16 (dm2)

b / diện tích bằng 13/4 *13/4

c/ diện tích bằng 7,2 *3,14

d. diện tích bằng 4/5*3,14

kết quả bạn tự tính nhé

Đọc tiếp...

bạn oánh làm sai rồi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1. a) 0,5024dm2   b) 36,2984cm2    c) 22,608dm2     d) 14,13m2

2.a) Diện tích hình tròn là: (6,28:2:3,14).1.3,14=3,14cm2

   b) Diện tích hình tròn là: (28,26:2:3,14).4,5.3,14=63,585m2

3. Diện tích của mặt bàn hình tròn là: 45.45.3,14=6358,5cm2

4.Diện tích của hinh tròn bé(miệng giếng) đó là: 0,7.0,7.3,14=1,5386cm2

   Diện tích của thành giếng đó là:(0,7+0,3).1.3,14)-1,5386=1,6014m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: