Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

 

chu vi bánh lớn: 3,14*1 = 3,14m

bánh lớn chạy số vòng là: 94,2 /3,14 = 30 (vòng)

mà chu vi bằng Pi*d --> chu vi tỷ thuận với đường kính tỉ lệ nghich với số vòng quay.

số vòng bánh bé: 30*1 /0,6 = 50 vòng

Đọc tiếp...

nhỏ: 25 vòng

lớn: 15 vòng

Đọc tiếp...

nhỏ : 25 vòng

to : 15 vòng

Đọc tiếp...

chu vi banh xe to la : 1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)

chu vi banh xe be la : 0,6 x 2 x 3,14 = 3,768 (m)

banh xe to chay duoc so vong la : 94,2 : 6,28 = 15 (vong)

banh xe be chay duoc so vong la : 94,2 : 3,768 = 25 (vong)

dap so : banh to 15 vong , banh be 25 vong

 

Đọc tiếp...

chu vi banh xe to la : 1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)

chu vi banh xe be la : 0,6 x 2 x 3,14 = 3,768 (m)

banh xe to chay duoc so vong la : 94,2 : 6,28 = 15 (vong)

banh xe be chay duoc so vong la : 94,2 : 3,768 = 25 (vong)

dap so : banh to 15 vong , banh be 25 vong

Đọc tiếp...

Bánh to 15 vòng bánh bé 25 vòng

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: