Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

                         Bài giải

Diện tích xung quanh của mặt ngoài cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật là :

( 2,5 + 1,8 ) x 2 x 1,5 = 12,9 ( m2 )

Diện tích toàn phần của mặt ngoài cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật là :

12,9 + 2,5 x 1,8 = 17,4 (m2)

Số tiền công quét sơn của nề ngoài cái thùng đó là :

    30000 x 17,4 = 522000 ( đồng ) 

 Đáp số : 522000 đồng

tk nha

Đọc tiếp...

cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

diện tích xung quanh thùng là:         ( 2,5 + 1,8 ) x 2 x 1,5 = 12,9diện tích một mặt;         2,5 x 1,8 = 4,5diện tích quét sơn là:         12,9 + 4,5 = 17,4tiền công quét sơn cái thùng đó là:         17,4 x 30 000 = 522 000 đ

học tốt

Đọc tiếp...

phải là 522000 nha

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh thùng là:

         ( 2,5 + 1,8 ) x 2 x 1,5 = 12,9

diện tích một mặt;

         2,5 x 1,8 = 4,5

diện tích quét sơn là:

         12,9 + 4,5 = 17,4

tiền công quét sơn cái thùng đó là:

         17,4 x 30 000 = 522 000

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: