Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Diện tích cần quét vôi là :

(12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 + 12 x 5,4 - 8 = 192,52 ( m2 )

Đáp số : 192,52 m2


Báo cáo sai phạm

Giải

Diện tích cần quét vôi là :

(12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 + 12 x 5,4 - 8 = 192,52 ( m2 )

Đáp số : 192,52 m2

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

dam quang tuan anh 15 tháng 1 2017 lúc 20:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn phòng là : ( 12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 = 135,72 ( m vuong )

Diện tích trần nhà của căn phòng là : 12 x 5,4 = 64,8 ( m vuong )

Diện tích cần quét vôi là : 135 , 72 + 64,8 - 8 = 192 , 52 ( m vuong )

                               Đáp số : 192 , 52 m vuông

Đọc tiếp...
Lớp 5a học giỏi nhất hihi 8 tháng 2 2017 lúc 19:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

có người yêu chưa

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: