Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Diện tích cần quét vôi là :

(12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 + 12 x 5,4 - 8 = 192,52 ( m2 )

Đáp số : 192,52 m2

Đọc tiếp...

Giải

Diện tích cần quét vôi là :

(12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 + 12 x 5,4 - 8 = 192,52 ( m2 )

Đáp số : 192,52 m2

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích xung quanh căn phòng là : ( 12 + 5,4 ) x 2 x 3,9 = 135,72 ( m vuong )

Diện tích trần nhà của căn phòng là : 12 x 5,4 = 64,8 ( m vuong )

Diện tích cần quét vôi là : 135 , 72 + 64,8 - 8 = 192 , 52 ( m vuong )

                               Đáp số : 192 , 52 m vuông

Đọc tiếp...

có người yêu chưa

Đọc tiếp...

có người yêu ròi nè

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: