Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 * 9 = 42,75 

Đáp số : 42,75 

k mk nha


Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số: 42,75


Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số bị trừ là :

38 : 8 x 9 = 42,75

Đáp số : 42,75

k mk mk k lại 

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: