Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 9 2022 lúc 16:11

\(a,=5xy\left(3x-y+4x^2\right)\)

\(b,=\left(x-4\right)^2-16=\left(x-4+4\right)\left(x-4-4\right)\)

\(=x\left(x-8\right)\)

\(c,=\left(x-5\right)^2-9^2=\left(x-14\right)\left(x+4\right)\)

\(d,=\left(x-y\right)^2-\left(x+5\right)^2=\left(2x-y+5\right)\left(-y-5\right)\)

2 tháng 9 2022 lúc 16:22

a) \(15x^2y-5xy^2+20x^3y=5xy\left(3x-y+4x^2\right)\)

b) \(x^2+16-8x-16=x^2-8x=x\left(x-8\right)\)

c) \(x^2+25-10x-81=\left(x-5\right)^2-9^2=\left(x-14\right)\left(x+4\right)\)

d) \(x^2-2xy+y^2-x^2-10x-25=\left(x-y\right)^2-\left(x+5\right)^2=-\left(2x-y+5\right)\left(y+5\right)\)

19 tháng 5 2020 lúc 17:24

a) 3a +3b -a2-ab

= 3.(a+b) -a.(a+b)=(3-a).(a+b)

b) x2 +x +y2-y-2xy

=(x2 - 2xy+y2) +(x-y)

=(x-y).(x-y+1)

c) -x2 +7x -6

= -x2 + x +6x-6

= x.(1-x) -6.(1-x) = (1-x).(x-6)

d) 5x3y -10x2y2 +5xy3

= 5xy.(x2 -2xy +y2) = 5xy.(x-y)2

e) 2x2 +7x -15

= 2x2 -3x +10x -15

=x.(2x-3) + 5.(2x-3)

=(2x-3).(x+5)

g) x2 -2x +2y -xy

=x.(x-2)-y.(x-2)

=(x-y).(x-2)

h) bn go lai de ho mk dc k?

18 tháng 9 2016 lúc 11:43

a,15x^2-60=15x^2-15*4=15(x^2-4)

b,=(x^2+2xy+y^2)-25=(x+y)^2-5^2=[(x-y)+5][(x-y)-5]

xog 2 phần

18 tháng 9 2016 lúc 12:22

Mình cg cần đáp án mấy bài này. Ai giúp vs ah :))

26 tháng 12 2021 lúc 16:06

tách nhỏ câu hỏi ra bạn

26 tháng 12 2021 lúc 16:08

\(a.10x\left(x-y\right)-6y\left(y-x\right)\\ =10x\left(x-y\right)+6y\left(x-y\right)\\ =\left(10x-6y\right)\left(x-y\right)\\ =2\left(5x-3y\right)\left(x-y\right)\)

\(b.14x^2y-21xy^2+28x^3y^2\\ =7xy\left(x-y+xy\right)\)

\(c.x^2-4+\left(x-2\right)^2\\ =\left(x-2\right)\left(x+2\right)+\left(x-2\right)^2\\ =\left(x-2\right)\left(x+2+x-2\right)\\ =2x\left(x-2\right)\)

\(d.\left(x+1\right)^2-25\\ =\left(x+1-5\right)\left(x+1+5\right)=\left(x-4\right)\left(x+6\right)\)

 

1 tháng 8 2018 lúc 10:15

\(\left(x^2-2xy+y^2\right)+81\)

17 tháng 12 2018 lúc 17:49

em.........

bó tay 

1 tháng 8 2018 lúc 11:01

=(x-y)2-92

=(x-y-9)(x-y+9)

1 tháng 8 2018 lúc 11:10

b) \(5x^3+10x^2y+5xy^2=2\left(x^3+2x^2y+xy^2\right)\)

\(=2\left(x^3+x^2y+x^2y+xy^2\right)=2\left[x^2\left(x+y\right)+xy\left(x+y\right)\right]\)

=\(2\left(x^2+xy\right)\left(x+y\right)\)

3 tháng 11 2018 lúc 13:02

a) \(2x^2-2y^2=2\left(x^2-y^2\right)=2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

b) \(x^2+2x+1-y^2=\left(x+1\right)^2-y^2=\left(x+y+1\right)\left(x-y+1\right)\)

c) \(x^2-4x=x\left(x-4\right)\)

d) \(x^2+10x+25=x^2+2.5x+5^2=\left(x+5\right)^2\)

e) \(x^2-2xy+y^2-9=\left(x-y\right)^2-3^2=\left(x-y+3\right)\left(x-y-3\right)\)

3 tháng 11 2018 lúc 13:06

\(2x^2-2y^2=2.\left(x^2-y^2\right)=2.\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

\(x^2+2x+1-y^2=\left(x+1\right)^2-y^2=\left(x+1-y\right)\left(x+1+y\right)\)

\(x^2-4x=x.\left(x-4\right)\)

\(x^2+10x+25=x^2+2.x.5+5^2=\left(x+5\right)^2\)

\(x^2-2xy+y^2-9=\left(x-y\right)^2-3^2=\left(x-y-3\right)\left(x-y+3\right)\)

Tham khảo nhé~

4 tháng 11 2018 lúc 14:48

a) \(2x^2-2y^2\)

\(=2\left(x^2-y^2\right)\)

\(=2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

b) \(x^2-4x+4\)

\(=x^2-2\cdot x\cdot2+2^2\)

\(=\left(x-2\right)^2\)

c) \(x^2+2x+1-y^2\)

\(=\left(x+1\right)^2-y^2\)

\(=\left(x-y+1\right)\left(x+y+1\right)\)

d) \(x^2-4x\)

\(=x\left(x-4\right)\)

e) \(x^2+10x+25\)

\(=x^2+2\cdot x\cdot5+5^2\)

\(=\left(x+5\right)^2\)

g) \(x^2-2xy+y^2-9\)

\(=\left(x-y\right)^2-3^2\)

\(=\left(x-y-3\right)\left(x-y+3\right)\)

h) \(2x^2-2\)

\(=2\left(x^2-1\right)\)

\(=2\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

i) \(5x^2-5xy+9x-9y\)

\(=5x\left(x-y\right)+9\left(x-y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(5x+9\right)\)

k) \(y^2-4y+4-x^2\)

\(=\left(y-2\right)^2-x^2\)

\(=\left(y-x-2\right)\left(y+x-2\right)\)

l) \(x^2-16\)

\(=x^2-4^2\)

\(=\left(x-4\right)\left(x+4\right)\)

m) \(3x^2-3xy+2x-2y\)

\(=3x\left(x-y\right)+2\left(x-y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(3x+2\right)\)

o) \(3x^4-6x^3+3x^2\)

\(=3x^2\left(x^2-2x+1\right)\)

\(=3x^2\left(x-1\right)^2\)

4 tháng 11 2018 lúc 14:57

a) 2x2 - 2y2

 = (2x - 2y)(2x + 2y)

 = 4(x - y)(x + y)

b) x2 - 4x + 4

 = (x - 2)2

c) x+ 2x + 1 - y2

 = (x + 1)2 - y2

 = (x + 1 - y)(x + 1 + y)

d) x2 - 4x 

 = x(x - 4)

e) x+10x + 25

 = (x + 5)2

g) x2 - 2xy + y2 - 9

= (x - y)2 - 32

 = (x - y - 3)(x - y + 3)

h) 2x2 - 2

= 2(x2 - 1) 

 = 2(x - 1)(x + 1)

i) 5x- 5xy + 9x - 9y

  = 5x(x - y) + 9(x- y)

 = (5x + 9)(x - y)

k) y2 - 4y + 4 - x2

 = (y - 2)2 - x2

 = (y - 2 - x)(y - 2 + x)

l) x- 16

 = x- 42

 = (x - 4)(x + 4)

m) 3x2 - 3xy + 2x -2y

 = 3x(x - y) +2(x-y)

 = (3x + 2)(x - y)

o) 3x- 6x+ 3x2

 = 3x4 - 3x3 - 3x3 + 3x2

 = 3x3(x - 1) - 3x2(x - 1)

 = (3x- 3x2)(x - 1)

 = 3x2(x - 1)(x - 1)

 = 3x2.(x - 1)2

26 tháng 7 2018 lúc 10:52

a,  x2+2xy+y2+2x+2y-15

<=> (x+y )2+2(x+y)+1-16

Đặt x+y =a

<=> a2+2a+1-42

<=> (a+1)2-42

<=> (a+5)(a-3) =>( x+y+5)(x+y-3)

b, x2-4xy+4y2-2x-4y-35

<=> (x-2y)2-2(x-2y)+1-36

Đặt (x-2y)  =b 

=> b2-2b+1-62

<=> (b-1)2-62

<=> (b-7)(b+5)=> (x-2y-7)(x-2y+5)

c, 

26 tháng 7 2018 lúc 11:19

a,A= x^2+2xy+y^2+2x+2y-15

= (x+y)^2+(x+y)-15

Đặt x+y=a, ta có:

A=a^2+2a-15

  =a^2+2a+1-16

  =(a+1)^2-4^2

  =(a+1+4)(a+1-4)

  =(a+5)(a-3)

Thay a=x+y, ta có: A=(x+y+5)(x+y-3).

27 tháng 11 2015 lúc 16:43

sorry ! mk đang học lớp 6

Hà Quang Minh
Hà Quang Minh Giáo viên
16 tháng 8 lúc 9:00

\(a,15x-5xy\\ =5x\left(3-y\right)\\ b,\left(x^2+1\right)^2-4x^2\\ =\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)\\ c,x^2-10x-9y^2+25\\ =\left(x-5\right)^2-9y^2\\ =\left(x-9y-5\right)\left(x+9y-5\right)\)

16 tháng 8 lúc 8:58

hé lu ông zà