Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 8 2022 lúc 13:29

Ta có 37x52y chia hết cho 2,3,5 thì ta có y =0(vì chia hết cho 2 và 5) x=4,7(vì 3+7+4+5+2+0 hoặc 3+7+4+5+2+0) Vậy ta có y=0 và x=4,7

21 tháng 8 2022 lúc 13:35

bn lên youtube kênh T3K Gaming TV ủng hộ mik

2 tháng 10 2021 lúc 11:29

23580

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
15 tháng 8 2018 lúc 15:19

Để 1x9y chia hết cho 2 => 1x9y tận cùng là số chẵn (1)

1x9y có thể là : 1x90 ; 1x92 ; 1x94 ;1x98 ; 1x96

Để 1x9y chia hết cho 5 => 1x9y tận cùng là 0 hoặc 5 (2)

Kết hợp (1) và (2) 1x9y = 1x90

Số mới có dạng 1x90

Để 1x90 chia hết cho 9 và 3 => (1+x+9+0) chia hết cho 9 và 3

Vậy  1x90 = 1890 

                 Đáp số 1890

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
15 tháng 8 2018 lúc 15:29

 2                                                                                      Bài làm

 Để 3x4 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9  => (3+x+4) chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

 => 3x4  là :  354 ; 384  (phù hợp theo điều kiện của bài)

  Vậy 3x4 = 354 ;384

19 tháng 8 lúc 13:23

26 tháng 8 lúc 19:58

kkk

15 tháng 7 2017 lúc 20:42

1, 1350, 460, 3140

2, và 3, dễ mà! Bn chỉ cần viết ra thôi!

4, chịu

15 tháng 7 2017 lúc 20:55

Thank ban nhiều nha

7 tháng 6 lúc 9:51

Vì B chia hết cho 2 và 5 nên B chia hết cho 10
=>b=0
Vì B chia hết cho 3 =>5+7+a+2+0  chia hết cho 3
=>14+a chia hết cho 3
Mà B ko chia hết cho 9  => 14+a ko chia hết cho 9 
=>a=1 hoặc a=7
Vậy có 2  số thỏa mãn 57120 và 57720

7 tháng 6 lúc 10:07

Do số cần tìm chia hết cho 2 và 5 nên b = 0

Để số cần tìm chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

5 + 7 + a + 2 + 0 chia hết cho 3

a = 1 hoặc a = 7

Vậy a = 1 hoặc 7; b = 0

7 tháng 6 lúc 9:39

Vì A chia hết cho 2 và 5 nên A chia hết cho 10
=>y=0
Vì A chia hết cho 9 
=>3+x+4+0 chia hết cho 9 hay 7+x chia hết cho 9

=>x=2
Vậy số cần tìm là 3240

31 tháng 7 lúc 15:28

Những số chia hết cho 2,5 là những số có tận cùng là 0

Vậy y=0

Những số chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Những số chia hết cho 9 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Mà những số chia hết cho 9 cũng chia hết cho 3

Tổng các chữ số là:

5+x+2+0+0=7 (coi x=0)

Mà 9⋮9 và 3

Vậy a=2