Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 12 2022 lúc 9:02

Dong Ky village, Tu Son District, Bac Ninh

23 November 2022

Director

Heart to Heart Organisation 28 Le Loi Street, Ha Noi 

Dear sir or Madam,

I am writing to apply for the job of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the brochure on my school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I work at Ho Chi Minh museum as a receptionistI am responsible for greeting guests, answer their questions and telephones. Sometimes, I guided them around the museum.

I am a reliable, honest, hard-workingperson.I also have good communicationskill, time management skill and English ProficiencyMy Ielts score is 7.0. Reference is available to send you when you need.

I am available for an interview any day after 4 p.m and during the weekend. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons and atweekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfuly
  Nguyễn Thu Hương

23 tháng 11 2022 lúc 8:34

Dong Ky village, Tu Son District, Bac Ninh

23 November 2022

Director

Heart to Heart Organisation 28 Le Loi Street, Ha Noi 

Dear sir or Madam,

I am writing to apply for the job of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the brochure on my school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I work at Ho Chi Minh museum as a receptionistI am responsible for greeting guests, answer their questions and telephones. Sometimes, I guided them around the museum.

I am a reliable, honest, hard-workingperson.I also have good communicationskill, time management skill and English ProficiencyMy Ielts score is 7.0. Reference is available to send you when you need.

I am available for an interview any day after 4 p.m and during the weekend. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons and atweekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfuly,

Nguyen Lan Anh.

9 tháng 9 lúc 18:08

1. Being reliable and hard-working are needed for the job.

(Đáng tin cậy và chăm chỉ là cần thiết cho công việc.)

2. The job duties are welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

(Nhiệm vụ của công việc là chào đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.)

2 tháng 12 2017 lúc 8:24

57 Ha Nam Street, Dong Da, Ha Noi 2 September, 2017

Director

Hear to Heart Charity Office

15 Ha Thanh Street, Ha Noi, Viet Nam.

Dear Sir or Madam,

I'm writing with regard to apply for the post of a volunteer cashier at Heart to Heart Charity Office. Last night, I saw the advertisment " Volunteer Activities" program on TV.

I have experience of doing office work. Last summer I had a chance to volunteer at Happy Mind Charity Centre as a front office worker. There, I welcome visiting donors an volunteers as well.

I'm reliable and hard- working. I used to pick money up on the street and I gave it to the police station in order to find out a person who lost it. And then, I'm nominated in newspaper.

Moreover, I used to gather lots money in order that I could give it to people who live in centre of VN after the flood.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

(Name)

K chép mạng đâu bạn nha!!!

26 tháng 6 2021 lúc 10:43

From: Khanh Van

To: Heart to Heart Volunteer Organizing Committee

 

26 tháng 6 2021 lúc 11:14

Mình xin lỗi, mình làm nhầm. 

5 tháng 2 lúc 21:06

1, The city centre for community development 

2, People who are interested in community development projects and have a couple of hours to spare at the weekend 

5 tháng 2 lúc 21:08

1. City Centre
2. Interested in community developments projects, have a couple of hours to spare at the weekend

9 tháng 9 lúc 18:08

20 Xuan Thuy Street

Cau Giay, Hanoi

1 January 2022

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

 

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position at the head office. I heard the announcement about this position on radio last Sunday.

I am interested in the job duties at the head officeI want to help you welcome guests and visitors to the office and receive and sort donations.

I am available for an interview on any weekday from 8.00 am to 11.00 am. If my application is successful, I can start on 15th January 2022.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Hai Nam

Tạm dịch:

120 Xuân Thủy

Cầu Giấy, Hà Nội

1 tháng 1 năm 2022

Trái tim đến trái tim

Tổ chức từ thiện

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

 

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại trụ sở chính. Tôi đã nghe thông báo về vị trí này trên đài phát thanh vào Chủ nhật tuần trước.

Tôi quan tâm đến nhiệm vụ công việc tại trụ sở chính. Tôi muốn giúp ông/bà chào đón khách và khách đến thăm văn phòng cũng như nhận và phân loại các khoản đóng góp.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào trong tuần từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2022.

Tôi mong muốn được nghe từ ông/ bà.

 

Trân trọng,

Nguyễn Hải Nam

1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims.(Đọc một lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.) A. Saying why you want to do the jobB. Saying when you are available for an interview and can start workC. Mentioning the job you are applying for and where you got the information from187 Giang Vo StreetDong Da, Ha Noi1 January 20__Heart to HeartCharitable Organisation100 Ha...
Đọc tiếp

1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims.

(Đọc một lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

 

A. Saying why you want to do the job

B. Saying when you are available for an interview and can start work

C. Mentioning the job you are applying for and where you got the information from

187 Giang Vo Street

Dong Da, Ha Noi

1 January 20__

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ha Thanh Street, Ha Noi

 

Dear Sir or Madam,

Paragraph 1:

I am writing to apply for a volunteer position at the local centre for community development. I heard about this opportunity in a public announcement last Monday.

Paragraph 2:

I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community and want to offer my services to you. Currently, all my Sunday afternoons are free, and I will be able to help at the centre if I am chosen.

Paragraph 3:

I have already filled in the online application form and sent it in as requested. I am available for an interview on any weekday after 4.30 p.m. or at weekends. If my application is successful I can start immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Ha Vi

 

1
5 tháng 2 lúc 21:09

1c

2a

3b

Complete this application letter for a volunteer job by writing s short paragraph. You may use the ideas below to help you.(Hoàn thành lá đơn xin việc tình nguyện này bằng cách viết một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)fond of reading                                                       love meeting new peoplelove helping others                                                 develop social skillsDear Sir or Madam,I...
Đọc tiếp

Complete this application letter for a volunteer job by writing s short paragraph. You may use the ideas below to help you.

(Hoàn thành lá đơn xin việc tình nguyện này bằng cách viết một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)

fond of reading                                                       love meeting new people

love helping others                                                 develop social skills

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the volunteer job. I believe I can help your organisation collect books for poor children.

I am very interested in the job because

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

 

1
9 tháng 9 lúc 20:38

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the volunteer job. I believe I can help your organisation collect books for poor children.

I am very interested in the job because I am really fond of reading. Moreover, I love meeting people and helping people. Besides, I believe that this job will help me develop my social skills.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Vy

Tạm dịch:

Kính thưa quý ông hoặc bà,

Tôi đang viết thư để ứng tuyển cho công việc tình nguyện. Tôi tin rằng tôi có thể giúp tổ chức của ông bà thu thập sách cho trẻ em nghèo.

Tôi rất quan tâm đến công việc bởi vì tôi thực sự thích đọc sách. Hơn nữa, tôi thích gặp gỡ mọi người và giúp đỡ mọi người. Bên cạnh đó, tôi tin rằng công việc này sẽ giúp tôi phát triển các kỹ năng xã hội của mình.

Tôi mong muốn được nghe phản hồi từ quý ông bà ạ.

Trân trọng,

Vy

3 tháng 5 lúc 20:12

1 for women's rights should be taken

2 for women in rural areas should be created  by the government

3 is the largest international organisation

4 nowadays is more attractive to foreign tourists than it was

3 tháng 5 lúc 20:07

đề đâu ạ?

Question 29: What/ most/ important/ volunteer activity/ our area? A. What is most important volunteer activity in our area? B. What is most important volunteer activity at our area? C. What is the most important volunteer activity at our area? D. What is the most important volunteer activity in our area? Question 30: The second/ priority/ train/ young people/ job application skills. A. The second priority is training young people for job application skills. B. The second priority is to train...
Đọc tiếp

Question 29: What/ most/ important/ volunteer activity/ our area?
A. What is most important volunteer activity in our area?
B. What is most important volunteer activity at our area?
C. What is the most important volunteer activity at our area?
D. What is the most important volunteer activity in our area?

Question 30: The second/ priority/ train/ young people/ job application skills.
A. The second priority is training young people for job application skills.
B. The second priority is to train young people for job application skills.
C. The second priority is train young people for job application skills.
D. The second priority is to training young people for job application skills.
Question 31: He/ see/ advertisement/ the Youth Newspaper/ February 22th.
A. He saw the advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.
B. He saw advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.
C. He saw advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.
D. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.
Question 32: He/ be/ creative, patient/ and/ have/ great love/ children.
A. He is creative, patient and has great love on children.
B. He is creative, patient and has great love with children.
C. He is creative, patient and has great love of children.
D. He is creative, patient and has great love for children.
Question 33: I/ can/ send/ you/ references/ the Director of the Happy Mind Charity Centre.
A. I can send you the references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.
B. I can send you the references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.
C. I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.
D. I can send you a references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.

1
19 tháng 2 2020 lúc 16:02

Question 29: What/ most/ important/ volunteer activity/ our area?
A. What is most important volunteer activity in our area?
B. What is most important volunteer activity at our area?
C. What is the most important volunteer activity at our area?
D. What is the most important volunteer activity in our area?

Question 30: The second/ priority/ train/ young people/ job application skills.

A. The second priority is training young people for job application skills.
B. The second priority is to train young people for job application skills.
C. The second priority is train young people for job application skills.
D. The second priority is to training young people for job application skills.
Question 31: He/ see/ advertisement/ the Youth Newspaper/ February 22th.
A. He saw the advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.
B. He saw advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.
C. He saw advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.
D. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.
Question 32: He/ be/ creative, patient/ and/ have/ great love/ children.
A. He is creative, patient and has great love on children.
B. He is creative, patient and has great love with children.
C. He is creative, patient and has great love of children.
D. He is creative, patient and has great love for children.
Question 33: I/ can/ send/ you/ references/ the Director of the Happy Mind Charity Centre.
A. I can send you the references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.
B. I can send you the references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.
C. I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.
D. I can send you a references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.