Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Tìm x để P = (4.x^2 + 4.x + 1) : (16.x^2 + 4.x) nguyên

\(P=\frac{4x^2+4x+1}{16x^2+4x}\) đặt 2x=ý cho bé hệ số lạix nguyen => y nguyen \(\Leftrightarrow\frac{y^2+2y+1}{4y^2+2y}=\frac{\left(y+1\right)^2}{2y\left(2y+1\right)}\)

(*)4y^2+2y=!1! không xảy ra

(**)(y+1)^2=0 &2y(2y+1) khac 0 hong f(x) 

=> y=-1 ; -2(-2+1) =2 => ý =-1 là nghiệm=> x=1/2=> loại

(*)&(**) 

DK can

y^2+2y+1>=4y^2+2y

3y^2-1<=0

-can(1/3)<=y<=can(1/3)=> y=0=> loai dk y khac 0

KL:

vo nghiem

bạn xem lai (+,-,*,/)

Đọc tiếp...

Hình tự vẽ nhé.

a)\(\Delta AOD,\Delta COB\)\(\widehat{O}\)chung ;\(\frac{OA}{OC}=\frac{OD}{OB}\left(\frac{3}{5}=\frac{6}{10}\right)\Rightarrow\Delta AOD~\Delta COB\left(c.g.c\right)\)

b)\(\Delta AIB,\Delta CID\)\(\widehat{AIB}=\widehat{CID}\)(đối đỉnh) ;\(\widehat{ABI}=\widehat{CDI}\)(2 góc tương ứng của\(\Delta AOD~\Delta COB\))\(\Rightarrow\Delta AIB~\Delta CID\left(g.g\right)\)

c) Từ cm câu b suy ra\(\frac{IA}{IC}=\frac{IB}{ID}\Rightarrow IA.ID=IB.IC\)

Đọc tiếp...

xem lời giải có hiểu không. không hiểu thì là không hiểu ở chỗ nào. mà cũng lạ  bạn nhan câu hỏi cho minh

rồi bảo tôi trả lời vào bài hình thật khó hiểu

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

mk trả lời, bài này mk học qua rồi, cả cách trình bày nữa

61:

8 = 23; 16 = 42 hay 24; 27 = 33; 64 = 82 hay 26;

81 = 92 hay 34; 100 = 102 .

 

 
Đọc tiếp...

62: 102 = 100;

103 = 1000;

104 = 10000;

105 = 100000;

106 = 1000000;

b) 1000 = 103 ;

1 000 000 = 106 ;

1 tỉ = 1 000 000 000 = 109 ;

 

1000…00 = 1012 .

Đọc tiếp...

63:

a, Sai

b, Đúng

c, Sai

Đọc tiếp...

Ta có:M là trung điểm của BC=>BM=MC

Mà IM=\(\frac{BM}{2}\)(I là trung điểm của BM)

=>IM\(=\frac{MC}{2}\)(1)

Vì IA=IE(gt)

=>CI là đường trung tuyến ứng với cạnh AE của \(\Delta AEC\)(2)

Từ (1),(2)=>M là giao điềm của 3 đường trung tuyến của \(\Delta AEC\)

Vì N là trung điểm của EC(gt)

=>AN là đường trung tuyến ứng với cạnh EC của \(\Delta AEC\)

Xét \(\Delta AEC\)có:

AN là đường trung tuyến ứng với cạnh EC

M là giao điểm của 3 đường trung tuyến

=>A,M,N thẳng hàng

Đọc tiếp...

Mình ko biết vẽ hình ở đâu nên ko vẽ mà chỉ trình bày thôi.

                                                                           Bài giải

*Ta có:

+ M là td của BC (gt) => MB=MC(t/c)

+ I là td của BM (gt) => IM= IB(t/c)

mà MB=MC(cmt) => IM=IB=1/2 MC

=> M là trọng tâm ( t/c trọng tâm )

*Xét tam giác AEC có :

I là td của AE (gt) =>CI là trung tuyến 

N là td của EC (gt) =>AN là trung tuyến 

mà M là trọng tâm (cmt) => M thuộc AN 

=> A,M,N thẳng hàng (dpcm)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: