Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Cho mk hỏi ngu 1 tí: cos2 của a là cái gì?

o l m . v n

\(\frac{ke^2}{huyen^2}cua\alpha\)

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

bai lam : khi a , b ko còn số nào chia hết npưa thì nó bằng 1
Đọc tiếp...

(a,b)=1 

<=> cả a và b không chia hết cho số nào khác ngoài 1 và chính nó gọi khác là số nguyên tố

Đọc tiếp...

hình như mấy bạn sai hết rồi thì phải .

vd :

x=a/b=2/11

=>(2,11)=1

=> hai bạn trên nói không đúng . trả lời lại giúp mình với.

bao giờ đúng thì mình thích cho.

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: