Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

1)Số đầu là:(315-1):2=157

=> 2 số đó là 157 va 158

2)Số đầu là:(266-2):2=132

=>2 số đó là:132 và 134

3)Số đầu là:(644-2):2=321

=>2 số đó là 321 và 323

4) Số giữa là:516:3=172

=>3 số đs là 171;172 và 173

5)Cạnh hình vuông có số xăng-ti-mét là:

        224:4=56(cm)

Diện tích hình vuông là:

        56x56=3136(cm)

                 Đ/S:3136 cm

Đọc tiếp...

áp dụng công thức nhé bạn

Đọc tiếp...
1)Bố đầu là :(315-1):2=157 =>2 sẽ đó là 157 và158 2) số đầu là: (266-2):2=132 =>2 số đó là 132 và124 3) số đầu là: (664-2)=321 => 2 số đó là 321 và 323 4) số giữa là:516:3=172 => 3 số đó là 171;172 và173 5) cạch hình vuông có số xăng - ti - mét là: 224:4=56 (cm) Diện tích hình vuông là 56x56=3136 Đ/S:3136
Đọc tiếp...

câu 5 là 56x56 nha 

Đọc tiếp...

1) 157 + 158

2) 132 + 134

3) 321 + 323

4) 171 + 172 + 173

5) 3136

Đọc tiếp...

1, 157 và 158

2, 132 và 134

3, 321 và 323

4, 171; 172 và 173

5, 3136 cm2

Đọc tiếp...

giải:

1)hai số đó là 157 và 158

2)hai số đó là 134 và 132

3)hai số đó là 321 và 323

4)ba số đó là:171,172 và 173

5)diện tích hình vuông đó là:4356

Đọc tiếp...

Bạn chỉ cần áp dụng công thức ;à làm đc hết

Đọc tiếp...
Giờ tuỳ theo ông ý ok
Đọc tiếp...
Áp Dụng Đi Bạn
Đọc tiếp...

1) 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 315 là : 157 và 158

2) 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 266 là : 132 và 134

3) 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 644 là : 321 và 323

4) 3 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 516 là : 171, 172 và 173

5) Diện tích hình vuông đó là : 3136 cm2

                            ~HT~

Nhớ k mình đúng nha bạn ơi >_<

Đọc tiếp...
Bạn có biết làm văn
Đọc tiếp...

Dễ mà,áp dụng công thức là ra

Đọc tiếp...

1) Hai số tự nhiên liên tiếp lần lượt là 157 và 158.

2) Hai số chẵn liên tiếp lần lượt là 132 và 134.

3) Hai số lẻ liên tiếp lần lượt là 321 và 323.

4) Ba số tự nhiên liên tiếp lần lượt là 171; 172 và 173.

5) Diên tích hình vuông là 3136.

Đọc tiếp...

thôi tự  lam d

Đọc tiếp...
1. 136 2.157 và 158 3. 132 và 134 4 321 và 323 5. 171,172,173 6 3136
Đọc tiếp...

áp dụng công thức tổng tỉ nhé !!!!

Đọc tiếp...

1111111111111111111

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1)157;158

2)132;134

3)321;323

4)171;172;173

5)3136

Đọc tiếp...

1)Số đầu là:(315-1):2=157

=> 2 số đó là 157 và 158

2)Số đầu là:(266-2):2=132

=> 2 số đó là 132 và 134

3)Số đầu là:(644-2):2=321

=> 2 số đó là 321 và 323

4)Số giữa là:516:3=172

=> 3 số đó là 171;172 và 173

5)Cạnh hình vuông là:

        244:4=56(cm)

  Diện tích hình vuông là:

        56x56=3136(cm)

                 Đ/S:3136 cm

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: