Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Ta có 

\(\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+...+\frac{a_{2008}}{a_1}=\frac{a_1+...+a_{12}+...+a_{2008}}{a_2+a_3+...+a_1}=1\)

Từ đó a1 = a2 = a= ... = a2008

\(\Rightarrow N=\frac{a^2_1+a^2_2+...+a_{2008}^2}{\left(a_1+a_2+...+a_{2008}\right)^2}=\frac{2008a^2_1}{\left(2008a_1\right)^2}=\frac{1}{2008}\)


Báo cáo sai phạm

alibaba mình nghĩ là thay dấu + là dấu = sẽ đúng hơn


Báo cáo sai phạm

Ừ. Bấm nhầm dấu thôi. Nhưng mình nghĩ bạn đó sẽ đọc được nên để vậy luôn

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Nguyễn xuân khải 18 tháng 4 2017 lúc 12:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2008=1+1+1+...+1 có 2008 số 1

1+(1+2007/2)+(1+2006/3)+...+(1+1/2008)=2009/2009+2009/2+2009/3+...+2009/2008

=2009*(1/2009+1/2+1/3+...+1/2008)=2009*(1/2+1/3+...+1/2009)

ta có 2008+2007/2+...+1/2008

       1/2+1/3+..............+1/2009

=2009

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: