Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1) Tìm n nhỏ nhất để biểu thức n3-4n2+4n-1 là số nguyên tố ? ( n thuộc N)

2) Tìm x thuộc N để x2+2x+8 là số chính phương

3) CHo tam giác ABC có góc B = 2 Góc C ( Góc C < 45 độ), đường cao AH. Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm AB, BC. CMR: Tam giác MHN cân

4) Cho hình thang vuông ABCD (Â=D=90 độ) I là trung điểm AD và CI là tia phân giác góc C. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ I đến BC. CMR;

a) góc AHD = 90 độ

b) Góc BIC = 90 độ

c) AB+CD=BC

o l m . v n

câu 1:

đặt p= n3-4n2+4n-1 = (n-1)(n2-3n+1), để p là số nguyên tố thì hoặc n-1=1 hoặc (n2-3n+1) =1. 

TH1: n-1=1 =>n=2 => p= -1(loại)TH2: n2-3n+1=1 => n=3 => p=2( là số nguyên tố) hoặc n=0 =>p= -1(loại)

vậy n = 3 thì biểu thức trên là số nguyên tố.

                                  

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: