Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

31 tháng 10 2016 lúc 20:36

dm hung map

31 tháng 10 2016 lúc 20:36

sản à bạn

5 tháng 4 2016 lúc 21:15

hs trung binh la : 8

tspt cua hs kha voi hs trung binh la : 225%'

tspt cua hs trung binh voi so hoc sinh ca lop la : 20%

3 tháng 5 2021 lúc 10:04

hs trung bình là 8

tspt hs khá và  tb 25%

24 tháng 1 2022 lúc 21:05

Đề sai rồi bạn

24 tháng 1 2022 lúc 21:08

đề bài sai rồi bạn ơi,đáp số nó toàn ra số thập phân,mà số học sinh thì không thể là 1 nửa hay 1 phần được

3 tháng 4 2017 lúc 18:52

Tổng số phần là: 1/3 + 3/7 + 1/6= 13/14

Như vậy, số học sinh còn lại 3 HS chiếm: 1-13/14=1/14 số HS cả lớp.

=> số HS của lớp 5A là: 14x3=42 học sinh

ĐS: 42 học sinh

15 tháng 4 2015 lúc 18:50

số học sinh giỏi là :

42 x 3/7 =18 ( học sinh )

số học sinh còn lại là :

42 - 18 = 24 ( học sinh )

số học sinh khá là :

24 x 7/8 = 21 ( học sinh )

số học sinh trung bình là :

24 - 21 = 3 ( học sinh )

đáp số 3 học sinh

3 tháng 5 2021 lúc 9:46

- phần trăm của số hs TB là:
100%-20%-45%=35%
- Số học sinh Tb là:
40. 35:100=14 hs

17 tháng 2 2016 lúc 18:31

Phân số chỉ số học sinh trung bình của lớp 5A là :
1 – (1/8 + 1/2) = 3/8
Phân số chỉ 5 học sinh trong lớp 5A là :
1/2 – 3/8 = 1/8
Số học sinh lớp 5A có là :
5 : 1/8 = 40 (học sinh)
Số học sinh giỏi lớp 5A là:
40 x 1/8 = 5 (học sinh )
Số học sinh khá lớp 5A là:
40 x 1/2 = 20 học sinh
Số học sinh trung bình lớp 5A có là :
20 – 5 = 15 (học sinh)

11 tháng 1 lúc 20:32

Tổng số học sinh khá và giỏi:
\(45-15=30\left(hocsinh\right)\)
Số học sinh giỏi:
\(30:\left(2+3\right)\times2=12\left(hocsinh\right)\)
Số học sinh khá:
\(12:\dfrac{2}{3}=18\left(hocsinh\right)\)
Tỉ số phần trăm học sinh khá so với số học sinh giỏi:
\(18:12=1,5=150\%\)

11 tháng 1 lúc 20:34

cứu mình với huhu