Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

2^3^2

= 82

=16

3^2^3

=93

=729

Vì 16< 729 nên 2^3^2 < 3^2^3

tk nhé

=

Đọc tiếp...

Ta có : 

+ 2^ 3^2 = 8= 16

+ 3^2^3 = 93 = 729

Ta thấy : 16 < 729 => 2^3^2 < 3^2^3

Vậy : 2^3^2 < 3^2^3

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

2^3^2< 3^2^3

Vì 2 số 2 bé hơn 2 số 3 

tk nhé

Đọc tiếp...

2225 = (23)75 = 875

3150 = (32)75 = 975

Vì 875 > 975 nên 2225 > 3150

k mk nha. Cảm ơn nhiều

Đọc tiếp...

\(2^{225}=\left(2^3\right)^{75}=8^{75}\)

\(3^{150}=\left(3^2\right)^{75}=9^{75}\)

Mà \(8^{75}< 9^{75}\Rightarrow2^{225}< 3^{150}\)

Vậy 2225 < 3150

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: