Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 61

=> tổng của 5 số lẻ liên tiếp là: 61*5=305

vì 305 là số lẻ nên số cần tìm là lẻ

Gọi 5 số lẻ cần tìm là: a;a+2;a+4;a+6;a+8

ta có: a+a+2+a+4+a+6+a+8=305

(a+a+a+a+a)+(2+4+6+8)=305

5a+20=305

5a=305-20

5a=285

a=285/5

a=57

=> a+2=57+2=59

=> a+4=57+4=61

=> a+6=57+6=63

=> a+8=57+8=65

Vậy 5 số lẻ cần tìm là : 57;59;61;63;65

Chúc bạn học tốt!^_^

Đọc tiếp...

57 : 59 ; 61 ; 63 ; 65

cho đúng nhé bạn

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cách 1:  vì 61 là TBC của 5 số lẻ liên tiếp nên nó băng số ở giữa. Vì hai số lẻ kề liền nhau hơn kém nhau 2 đơn vi nen lấy 61-2 se duoc số liền trước 61; còn lấy 61 cộng 2 thì được số liền sau 61. ...... Năm số phải tìm là 57; 59; 61; 63; 65 Cách 2: Tính tổng của 5 số phai tìm 61 x 5 = 305 sau đó vẽ sơ đồ đoạn thẳng đưa về dạng toán tìm số khi biết tổng và tỷ số ; Số đầu tiên 1 phần, số thứ hai 1 phần như vậy và thêm 2 đơn vị, số thứ ba gôm 1 phần và 4 đơn vị. Tương tự như vây vẽ đượ sơ đồ. Số đầu tiên được tính như sau: ( 305 - ( 2+4+6+8 ) ) : 5 = 57 Sau đó cộng thêm 2 thì được số 59; cộng thêm để tính các số còn lại.

Đọc tiếp...

Cách 1:  vì 61 là TBC của 5 số lẻ liên tiếp nên nó băng số ở giữa.

Vì hai số lẻ kề liền nhau hơn kém nhau 2 đơn vi nen lấy 61-2 se duoc số liền trước 61; còn lấy 61 cộng 2 thì được số liền sau 61. ...... Năm số phải tìm là 57; 59; 61; 63; 65

Cách 2:

Tính tổng của 5 số phai tìm 61 x 5 = 305 sau đó vẽ sơ đồ đoạn thẳng đưa về dạng toán tìm số khi biết tổng và tỷ số ; Số đầu tiên 1 phần, số thứ hai 1 phần như vậy và thêm 2 đơn vị, số thứ ba gôm 1 phần và 4 đơn vị.

Tương tự như vây vẽ đượ sơ đồ.

Số đầu tiên được tính như sau:

( 305 - ( 2+4+6+8 ) ) : 5 = 57

Sau đó cộng thêm 2 thì được số 59; cộng thêm để tính các số còn lại. 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: