Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 10 2016 lúc 20:08

xy + 8 = x+y

xy - x = y - 8

x(y-1) = (y-1)-7

x(y-1)-(y-1) = -7

(x-1)(y-1) = -7

x-1 vs y-1 thuộc Ư(-7)

x-1 =1 (=) y-1=-7 => x=2 ; y=-6

x-1=-1 (=) y-1=7 => x=0 ; y=8

x-1=7 (=) y-1=-1 => x=8 ; y=0

x-1=-7 (=) y-1=1 => x=-6 ; y=2

15 tháng 3 2017 lúc 12:36

đề còn cho biết gì nữa k

15 tháng 3 2017 lúc 12:37

 \(\frac{y}{8}-\frac{x}{8}=\frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow\)\(y-x=1\)

Có rất nhiều đáp án mà bạn có thể lựa chọn

20 tháng 6 2017 lúc 8:56

 -2/x=y/3 

=> -2.3 = xy

xy= -6 

Mà x>0>y => x là số nguyên âm còn y là số nguyên dương

Lập bảng ( cái này bn tự lâp)

=> Các cặp số nguyên x,y là: x=-2,y=3  ; x= -3,y=2; x=-1,y=6 ; x=-6,y= 1   

20 tháng 6 2017 lúc 9:03

Do x-y = 4 => x= 4+y

thjays x=4+y vào x-3/y-2=3/2, có:

x-3/y-2=3/2 = 4+y-3/y-2 = 3/2 = y+1/y-2=3/2

=> 2(y+1)= 3(y-2)

2y+2 = 3y-6

3y-2y = 2+6

y=8

thay y= 8 vào x=4+y, có:

x= 4+ 8 = 12

vạy x=12; y=8

14 tháng 2 2016 lúc 10:30

thay y=x+30 vào x+y=90

=>x+(x+30)=90

=>2x+30=90

=>2x=60=>x=30

do đó y=30+30=60

vậy x=30;y=60

14 tháng 2 2016 lúc 10:30

bai toan nay kho