Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

M N P E F

a) Xét tam giác MEN và tam giác NEF ta có:

           MF = MN(gt)

           ME cạnh chung

            \(\widehat{NME}=\widehat{FME}\)(vì ME là phân giác)

=> tam giác MEN = tam giác NEF (c.g.c)

Đọc tiếp...

còn câu b và câu c nữa giải giúp mình  với cảm ơn

Đọc tiếp...

A B C M N

GT/KL: Bn tự lm nhéCM:

Xét tam giác ABC, ta có:  AN =NB(gt) ; AM= MC(gt) => MN là đường trung bình của tam giác ABC

=> MN = \(\frac{1}{2}\)BC=6(cm); MN // BC (1)b)Xét tam giác GBC,ta có: GE =EB (gt); GF=FC(gt)=> EF là đường trung bình của tam giác GBC=> EF = \(\frac{1}{2}\)BC= 6(cm); EF // BC (2)Từ (1) và (2) => EF // MN; EF =MN

Đọc tiếp...

vẽ hình trên máy tính kiểu gì vậy bạn

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: