Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 5 2022 lúc 20:47

8/6 = 4/3

12/36 = 1/3

20/35 = 4/7

60/15 = 4

4 tháng 5 2022 lúc 20:48

4/3 ; 1/3 ; 4/7 ; 20/3

7 tháng 2 2022 lúc 9:11

Tham khảo :

Rút gọn các phân số trang 114 Toán lớp 4

(Tại mik lười ko mún ghi nên bạn tham khảo cái ảnh này nhá)

7 tháng 2 2022 lúc 9:12

Tham khảo :

Rút gọn các phân số trang 114 Toán lớp 4

Mình vừa học xong 

Câu 7: Trong các phân số dưới đây phân số bằng 25/ 100  là: A.50/150   B.5/20            C.8/32             D. 12/30Câu 8: Rút gọn phân số 30/36  được phân số tối giản là: A.15/18              B.10/12          C.5/6                D. 6/5Câu 9: Quy đồng mẫu số các phân số 5/6  và 1/4 ta được các phân số là:    A. 6/10 và 4/10                     B. 20/24 và 6/24                   C. 20/6 và  4/6Câu 10: Kết quả của phép cộng 3/12 + 1/4 là:     ...
Đọc tiếp

Câu 7: Trong các phân số dưới đây phân số bằng 25/ 100  là: A.50/150   B.5/20            C.8/32             D. 12/30

Câu 8: Rút gọn phân số 30/36  được phân số tối giản là: A.15/18              B.10/12          C.5/6                D. 6/5

Câu 9: Quy đồng mẫu số các phân số 5/6  và 1/4 ta được các phân số là:   

A. 6/10 và 4/10                     B. 20/24 và 6/24                   C. 20/6 và  4/6

Câu 10: Kết quả của phép cộng 3/12 + 1/4 là:      A.13/12          B.6/12            C.3/12             D. 4/12

Câu 11: Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái. Hỏi phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó là bao nhiêu ?    A.14/17                   B.14/21          C.14/31          D. 31/14

Câu 12:  Phân số điền vào chỗ chấm của +....... = 1  là:   A.2/5                      B.3/5               C.4/5                   D. 1/5

3
27 tháng 2 2022 lúc 13:16

C-C-B-B-C

27 tháng 2 2022 lúc 13:18

7,B

8,C

9,B

10,B

11,C

câu 12 bị lỗi r bn

27 tháng 2 2022 lúc 14:42

b: \(=\dfrac{3}{7}\cdot\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{6}{7}=\dfrac{90}{343}\)

c: \(=\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{3}{7}=\dfrac{20}{189}\)

d: \(=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{5}{12}\cdot\dfrac{5}{12}=\dfrac{25}{432}\)

27 tháng 2 2022 lúc 14:49

d

 

10 tháng 5 2020 lúc 8:30

c1

a,3/15 3:3/15:3  = 15 

33/44 33:11/44:11 34 

2/8 2:2/8:2 1/4 

b,9/12 =9:3/12:3  = 34 

24/36 =24:12/36:12 23 

3/8 3:1/8:1 3/8 

c2

a) =12x(4+6)/24

= 12x10/24

=120/24

=5

b,16x8-16x2/12x4

=16x(8-2)/48

=16x6/48

=2

c3

5/8=45/72

20/15=4/3=96/72

24/32=3/4=54/72

15/18=5/6=60/72

77/99=7/9=56/72

c4

2/3=2/3

12/15=4/5

24/18=4/3

16/48=1/3

75/100=3/4

30/45=2/3

12/36=1/3

20/15=4/3

các phân số lớn hơn 1 luôn có mẫu số bé hơn tử số 

vậy các số lớn hơn 1 là  24/18,20/15

k mk nha thank mọi ng'

10 tháng 5 2020 lúc 8:40

a, \(\frac{3}{15}=\frac{1}{5}=\frac{4}{20}\);   \(\frac{33}{44}=\frac{3}{4}=\frac{15}{20}\);       \(\frac{2}{8}=\frac{1}{4}=\frac{5}{20}\)

b, \(\frac{9}{12}=\frac{3}{4}=\frac{18}{24}\);     \(\frac{24}{36}=\frac{2}{3}=\frac{16}{24}\);      \(\frac{3}{8}=\frac{9}{24}\)

Bài 2 :

a,\(\frac{12x4+12x6}{24}=\frac{12x\left(4+6\right)}{24}=\frac{1x10}{2}=\frac{10}{2}=\frac{5}{1}\)

b, \(\frac{16x8-16x2}{12}=\frac{16x\left(8-2\right)}{12}=\frac{8x6}{6}=\frac{8}{1}\)

11 tháng 3 2022 lúc 17:58

2/5,2/3,3/7,1/3,12/25

8 tháng 2 2022 lúc 10:44

5/10= 1/2

12/36=1/3

9/72=1/8

 

8 tháng 2 2022 lúc 10:44

\(\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\);\(\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}\);\(\dfrac{9}{72}=\dfrac{1}{8}\);\(\dfrac{75}{300}=\dfrac{1}{4}\);\(\dfrac{15}{35}=\dfrac{3}{7}\);\(\dfrac{4}{100}=\dfrac{1}{25}\)

Đây sở trường của tui

4 /6=2/3

12/8 = 3/2

15/25 =3/5

11/22=1/2

36/10 =18/5

75/36=25/12

NHỚ TÍCH NHA BẠN VÌ CHÚNG TA ĐỀU LÀ PHỤ NỮ

 

27 tháng 1 2016 lúc 6:25

Lệ quyên : v~ cả sở trường làm như chỉ mình mày biết làm ý

26 tháng 2 2022 lúc 13:28

a: 5/3=10/6=25/15=35/21

b: 5/7=35/49

6/15=12/30

4/5=16/20

c: 6=216/36=324/54=108/18

27 tháng 2 2022 lúc 11:24

 

a)\(\dfrac{5}{3}=\dfrac{10}{6}=\dfrac{25}{15}=\dfrac{35}{21}\)

b)\(\dfrac{5}{7}=\dfrac{35}{49};\dfrac{6}{15}=\dfrac{12}{30};\dfrac{4}{5}=\dfrac{16}{20}\)

c) \(6=\dfrac{216}{36}=\dfrac{324}{54}=\dfrac{108}{18}\)

27 tháng 2 2022 lúc 14:16

6/8;27/36;45/60