Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

=\(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\)

k mình nha`435413513456435

Đọc tiếp...

Có cách nào k dùng máy tính đc k z

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

2. Tính (+5) + ( +4) = 9

3.Tính (- 9) + ( - 1) = -10

4.Tính : 28 + (-15) = 13

5.Tính (-15) + 12 = - 3

6.Tính (-25) + 25 = 0

7.Tính : 13 - 17 = - 4

8.Tính : (-78) - 9 = - 87

9.Tính : ( -24) - ( - 16) = - 8

10.Tính : 17 - (-3) = 20

11.Tính nhanh : (-21) - ( 48 + 52 - 21) = -100

Đọc tiếp...

2,  (+5)+(+4)=+9 hoạc 9 cũng được

3,  (-9)+(-1)=-10

4,  28+(-15)=13

5,  (-15)+12=-3

6,  (-25)+25=0

7,  13-17=4

8,   (-78)-9=-87

9,  (-24)-(-16)=-40

10, 17-(-3)=20

11,  (-21+21)-(48-52)=-4

 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: