Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Gọi D là giao điểm của BH với AC

Tam giác ABD có AH là đg cao đồng thời là đường phân giác => ABD cân tại A

=>AC=AB=18cm

=>CD=AD-AC=18-12=6cm

Xét tam giác BCK có M là TĐ của BC, H là trung điểm BD(do tam giác ABD cân tại A nên đg cao AH đồng thời là đg trung tuyến)

=> MH là đg trung bình của tam giác BCD

=>MH= \(\frac{1}{2}\)CD =3cm

Đọc tiếp...

bn j ơi ! kết quả là :

\(MH=\frac{1}{2}CD=3cm\)

Đáp số : .....

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Gọi E là giao điểm của BH và AC

AD là tia phân giác góc AAH là đường cao của ΔABE

AH là tia phân giác của \(\widehat{BAE}\)

\(\Rightarrow\Delta ABE\) cân tại A

\(\Rightarrow AB=AE\)

Theo đề ra: AB = 12cm => AE = 12cm

\(EC=AC-AE=18-12=6cm\)

AH là đường cao của ΔABE cân tại A

=> AH là trung tuyến của ΔABE

=> H là trung điểm của BE

Ta có: M là trung điểm của BC

=> HM là đường trung bình của ΔBEC

\(\Rightarrow HM=\frac{EC}{2}=\frac{6}{2}=3cm\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: