Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

o l m . v n

Được cập nhật 24 tháng 9 2016 lúc 16:08

0

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

                   Bài giải

Ta quy đồng phân số \(\frac{13}{66}\)và \(\frac{19}{94}\)

\(\frac{13}{66}=\frac{13\times94}{66\times94}=\frac{1222}{6204}.\)

\(\frac{19}{94}=\frac{19\times66}{94\times66}=\frac{1254}{6204}.\)

\(\text{Mà}\frac{1222}{6204}< \frac{1254}{6204}\Rightarrow\frac{13}{66}< \frac{19}{94}.\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: