Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C H x c a b D

Ta có: \(tan\frac{B}{2}=\frac{x}{c}\)

Lại có \(AB=BH=c\Rightarrow HC=a-c\)

Ta có: \(DC^2=DH^2+DC^2\Rightarrow\left(b-x\right)^2=x^2+\left(a-c\right)^2\)

\(\Rightarrow x^2-2bx+b^2=x^2+\left(a-c\right)^2\Rightarrow x=\frac{b^2-\left(a-c\right)^2}{2b}=\frac{a^2-c^2-a^2+2ac-c^2}{2b}\)

\(=\frac{2ac-2c^2}{2b}=\frac{c\left(a-c\right)}{b}\)

\(\left(\frac{x}{c}\right)^2=\frac{\left(a-c\right)^2}{b^2}=\frac{\left(a-c\right)^2}{a^2-c^2}=\frac{a-c}{a+c}\)

\(\Rightarrow tan\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{a-c}{a+c}}\)

Đọc tiếp...

\(DC^2=DC^2+DC\) hả bạn

Đọc tiếp...

\(DC^2=DH^2+HC^2\)em nhé. Cô gõ nhầm.

Đọc tiếp...

em cám ơn cô ạ

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

GT:tam giác ABC; góc A =90 độ 

-BD là tia phân giác của góc  ABC

-DE vuông góc  BC ,E thuộc BC

-AB=9cm , AC=12cm

KL:BC =?;b)Tam giác DAE cân;c)DA<DC

CHỨNG MINH

a)Xét tam giác ABC vuông tại A (gt)

Ta có AB ^2 + AC^2=BC^2(Định lý Py-ta-go)

=>9^2+12^2=BC^2

81^2+144=255

=>BC^2=225=15^2

=>BC=15cm

b)Xét tam giác BAD và tam giác BED có 

Góc BAD = góc BED=90 độ

Góc B1=góc B2(vì BD là tia phân giác của góc ABC)

BA=BE(gt)

=>Tam giác BAD =Tam giác BED (Cạnh huyền-góc nhọn)

=.AD=DE(2 cạnh tương ứng )

=>Tam giác ADE cân tại D (định lý Tam giác cân)

c)Xét tam giác DEC có góc DEC=90 đọ

=>DC là cạnh huyền

=>DC là cạnh lớn nhất 

=>DC>DE [1]

Mà DE=DA(cmt)[2]

Từ 1 và 2 suy ra DC>DA

d)Xét BC có :

BA vuông góc DC=>BA là đường cao của Tam giác BDC

DE vuông góc =>DE là đường cao cảu tam giác BDC

CF vuông góc BD=>CF là đường cao của tam giác BDC

BA,DE,CF là đường cao của tam giác BDC

=>Chúng đồng quy

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: