Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Trên CE kéo dài lấy F sao cho EF = EO. tg BFAO là hình bình hành do AB, OF cắt nhau tại trung ̣điểm của chúng. AB / AC = BD / DC (♦) = FO / OC (●) = AH / HC (■) = AH / (BC*cosC) => BC*cosC = AC*(AH / AB) = AC*cosA 

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

♥샤오 링♥ 3 tháng 3 2019 lúc 21:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông ABH

AH^2+BH^2=AB^2

=>BH^2=AB^2-AH^2

=>BH=5.4 =>BN= 5.4 / 2 = 2.7

=>BN/AB=3/10 Mặt khác AM = 7.2 / 2 = 3.6

=> AM/AC=3/10

Hai tam giác ABN và CAM có Góc ABN = góc CAM ( cmt) BN/AB = AM / AC (=3/10) => tam giác ABN đồng dạng tam giác CAM (c.g.c)

Đọc tiếp...
♥샤오 링♥ 3 tháng 3 2019 lúc 21:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

c, chiều dai AH là: 54.2:15=7.2 Chiều dài AE là 2/3 . 7.2 = 4.8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: