K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Lời giải:
Gọi vận tốc ca nô là x(km/h), x>3. Vận tốc ca nô xuôi dòng là x+3 (km/h)
Thời gian ca nô xuôi dòng từ A đến B là 40x+3 (giờ)
Vận tốc ca nô ngược dòng là x3 (km/h)
Quãng đường ca nô ngược dòng từ B đến địa điểm gặp bè là : 408=32 km
Thời gian ca nô ngược dòng từ B đến địa điểm gặp bè là: 32x3 (giờ)
Ta có phương trình: 40x+3+32x3=835x+3+4x3=13 15(x3)+12(x+3)=x29
x2=27x[x=27x=0
So sánh với điều kiện thì chỉ có nghiệm x=27 thỏa mãn, suy ra vận tốc của ca nô là 27km/h

5 tháng 6 2015

Vì be nứa trôi  với vận tốc dòng  nước là 4km/h =>Vbe=4k/h quãng đường đi đc của bé là 8 =>thời gian be đi là 2h 

Gọi x là v thực của canô (x #0)thì vận tốc của canô lúc đi sẽ là x+4va v về sẽ là:x-4

T/g cano đi A đến B là 24 /(x+4)

T/g canô đi B đến  A là 16/(x-4)

mà bé và canô cũg khởi hành và gặp nhau cùg 1 lúc :

Ta co p/t

24/(x+4)+16/(x-4)=2

Giai ra dc het p/t dc 2 nghiem la x=0

x=20

                                Vay van toc thuc cua cano la 20km/h

16 tháng 6 2019

Vì bè nứa trôi vs vận tốc dòng nc là 4km/h -->

Vbè=4 km/h.

S đi đc của bè là  8

 :=>Thời gian bè đi là:2h
Gọi X la V thực của ca nô (X#0) thì vận tốc của ca nô lúc đi là X + 4 ; vận tốc về là : X - 4
Thời gian can nô đi A->B là: 24 / (X+4)

Thời gian ca nô đi B-> A là: 16 / (X - 4)
Màbè và ca nô cùng khởi hành và gặp nhau 1 lúc
Ta có PT:
24 / (X+4) + 16 / (X - 4) = 2
Giải PT ta đc x =0 và x =20 
Vậy vận tốc thực của ca nô là 20 km / h.

11 tháng 2 2022

Gọi vận tốc thực của ca nô là: x (km/h) (a>0)

⇒ vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là: x+4 (km/h)

    vận tốc thực của ca nô khi ngược dòng là: x-4 (km/h) (a>4)

Khi gặp bè cách A 8km thì ca nô cách B 16km

Theo bài ra, ta có pt:

\(\dfrac{24}{x+4}+\dfrac{16}{x-4}=\dfrac{8}{4}=2\)

\(\Leftrightarrow24\left(x-4\right)+16\left(x+4\right)=2\left(x^2-16\right)\)

\(\Leftrightarrow24x-96+16x+64=2\left(x^2-16\right)\)

\(\Leftrightarrow20x-16=x^2-16\)

\(\Leftrightarrow x^2-20x=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\left(L\right)\\x=20\left(TM\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ Vận tốc thực của ca nô là: \(20\) (km/h)

Gọi vận tốc thực của ca nô là: x (km/h) (a>0)

⇒ vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là: x+4 (km/h)

vận tốc thực của ca nô khi ngược dòng là: x-4 (km/h) (a>4)

Khi gặp bè cách A 8km thì ca nô cách B 16km

Theo bài ra, ta có pt: 24 x + 4 + 16 x − 4 = 8 4 = 2 ⇔ 24 ( x − 4 ) + 16 ( x + 4 ) = 2 ( x 2 − 16 ) ⇔ 24 x − 96 + 16 x + 64 = 2 ( x 2 − 16 ) ⇔ 20 x − 16 = x 2 − 16 ⇔ x 2 − 20 x = 0 ⇔ { x = 0 ( L ) x = 20 ( T M )

8 tháng 3 2021
Ta có vận tốc dòng nước bằng vận tốc của bè là 2km/h \Rightarrow Vận tốc xuôi dòng của ca nô là x+2 (km/h) ; vận tốc ngược dòng là x-2(km/h) Thời gian ca nô đi và về gặp bè là 96x+2+72x−2 Thời gian bè gặp ca nô là 242=12 \Rightarrow ta có pt : 96x+2+72x−2=12 \Rightarrow x=14 Vậy vận tốc ca nô là 14 (km/h)
8 tháng 4 2016

 cai nay ko phai lop 9

13 tháng 7 2020
 Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 100km,cùng lúc đó một bè nứa trôi tự do từ A đến B,ca nô đến B thì quay lại A ngay,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9bạn giải nốt phương trình nhé