Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a) Xét tam giác ABC và tam giác DMC , ta có :

CB = CM ( gt )

Góc ACB = góc DCM ( hai góc đối đỉnh )

CA = CD ( gt )

=> Tam giác ABC = tam giác DCM ( c.g.c )

b) Ta có : Tam giác ABC = tam giác DCM ( Theo phần a )

=> Góc ABC = góc DCM ( hai góc tương ứng )

Mà hai góc này ở vị trí so le trong => AB song song MD ( đpcm )

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

* Hình thì dễ rồi. Bạn có thể tự vẽ                                                  * CA = CD ( gt )a ) Tam giác ABC = t/g DEC vì {   * CB = CE ( gt )                                                 * Góc ACB = DCE ( đđ )

b ) Ta có :  -Góc BAC = CDE ( T/g ABC = T/g DEC )- Lại ở vị trí so le trong => AB // DE c ) Ta có : AB // Cm ( gt ) (1)AB // DE ( cmt ) (2) Từ (1),(2) => m // DE 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: