Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải toán trên mạng


Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

 \(\left(x+10\right)+1=x-9\)số hạng

Tổng là :

 \(\left(x+10\right).\left(x-9\right)=10212\)

\(\Rightarrow\left(x+10\right)\left(x-9\right)=\left(101+10\right)\left(101-9\right)\)

\(\Rightarrow x=101\)


Báo cáo sai phạm

Cách 1

10+11+12+13+...+X = 5106

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+...+X=5151

=> [X.(X+1)]:2=5151

X.(X+1)=10302

X.(X+1)=101.102

=>X=101

Cách 2

Từ 10 đến 19 có
19 – 10 + 1 = 10 số
Từ 20 đến 29 có
29 – 20 + 1 = 10 số
….
Chữ số hàng chục là 1 hoăc 2,3,4… thì hàng chục lần lượt là
10 x 10 = 100
20 x 10 = 200
30 x 10 = 300
….
Và mỗi hàng chục như vậy lại có hàng đơn vị có tổng đều bằng
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45
Vậy từ 10 đến 99 có tổng bằng
100 + 200 + 300 + … + 900 + 45 x 9 ( hàng đơn vị lặp lại từ 1 đến 9 là 9 lần nên nhân 45 với 9)
= 4500 + 45 x 9 = 4905
Lại có 4905 + 100 + 101 = 5106.
Đáp số X = 101


Báo cáo sai phạm

Số số hạng dãy trên có là:

( x - 10 ) + 1 = x - 9 ( số hạng )

Tổng trên là:

( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 10212

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 111 . 92

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = ( 101 + 10 ) . ( 101 - 9 )

=> x = 101


Báo cáo sai phạm

x=101


Báo cáo sai phạm




Báo cáo sai phạm

101 chắc 

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Báo cáo sai phạm

cac ban oi minh biet tin ai day


Báo cáo sai phạm

101 chắc chắn 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Báo cáo sai phạm

X=101


Báo cáo sai phạm

đây là dạng toán lớp 5


Báo cáo sai phạm

101 chăc chắn 

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Báo cáo sai phạm

101 chắc chắn 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Báo cáo sai phạm

 & chỉ cho mk qui tắc tính tổng đc ko cả 


Báo cáo sai phạm

Tổng các số tự nhiên từ 1 đến X là : ( X+ 1 ) x X : 2 = 5106 Mà tổng các số tự nhiên từ 1 đến 9 là 45.Vậy ( X + 1 ) x X : 2 – 45 = 5106 ; ( X + 1 ) x X : 2 = 5106 + 45 ; ( X + 1 ) x X : 2 = 5151 ; ( X + 1 ) x X = 5151 x 2 ; ( X + 1 ) x X = 10302 ; ( X + 1 ) x X = 101 x ( 101+1) Vậy suy ra X = 101.


Báo cáo sai phạm

Từ 10 đến 19 có
19 – 10 + 1 = 10 số
Từ 20 đến 29 có
29 – 20 + 1 = 10 số
….
Chữ số hàng chục là 1 hoăc 2,3,4… thì hàng chục lần lượt là
10 x 10 = 100
20 x 10 = 200
30 x 10 = 300
….
Và mỗi hàng chục như vậy lại có hàng đơn vị có tổng đều bằng
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45
Vậy từ 10 đến 99 có tổng bằng
100 + 200 + 300 + … + 900 + 45 x 9 ( hàng đơn vị lặp lại từ 1 đến 9 là 9 lần nên nhân 45 với 9)
= 4500 + 45 x 9 = 4905
Lại có 4905 + 100 + 101 = 5106.
Đáp số x = 101


Báo cáo sai phạm

Từ 10 đến 19 có
19 – 10 + 1 = 10 số
Từ 20 đến 29 có
29 – 20 + 1 = 10 số
….
Chữ số hàng chục là 1 hoăc 2,3,4… thì hàng chục lần lượt là
10 x 10 = 100
20 x 10 = 200
30 x 10 = 300
….
Và mỗi hàng chục như vậy lại có hàng đơn vị có tổng đều bằng
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45
Vậy từ 10 đến 99 có tổng bằng
100 + 200 + 300 + … + 900 + 45 x 9 ( hàng đơn vị lặp lại từ 1 đến 9 là 9 lần nên nhân 45 với 9)
= 4500 + 45 x 9 = 4905
Lại có 4905 + 100 + 101 = 5106.
Đáp số x = 101

Gợi ý cho bạn

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: