Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tổng số tuổi của 32 bạn học sinh là:

                    9×32=288 (tuổi)

Số người trong lớp nếu tính cả thầy giáo chủ nhiệm là:

                    32+1=33 (người)

Tổng số tuổi của 32 học sinh và thầy giáo là:

                    10×33=330 (tuổi)

Số tuổi của thầy giáo hiện nay là:

                    330−288=42 (tuổi)

Số tuổi của thầy giáo chủ nhiệm sau 33 năm nữa là:

                    42+3=45 (tuổi)

                                               Đáp số: 45 tuổi.

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: