Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

làm xong bài này, đi ngủ

354 = 927

281 = 827

vậy  354> 281

Đọc tiếp...

Bởi 3^2 = 9 và 2^3 = 8 nên 3^54 = 9^27 và 2^81 = 8^27

So sánh 9^27 và 8^27 thì chắc chắn 9^27 lớn hơn. Vậy 3^54 > 2^81

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

ta có: 354 = (32)27 = 927

281 = (23)27 = 827 < 927

=> 354 > 281

Đọc tiếp...

Ta có:\(3^{54}=3^{2.3.9}=\left(3^{2.3}\right)^9=\left(9^3\right)^9\) và \(2^{81}=2^{3.3.9}=\left(2^{3.3}\right)^9=\left(8^3\right)^9\)

Vì 9 > 8 \(\Rightarrow\left(9^3\right)^9>\left(8^3\right)^9\)

\(\Rightarrow3^{54}>2^{81}.\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: