Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

14 tháng 1 lúc 9:21
Sao ko lên Quanda mà tra ý. Ở đấy cái gì cũng trả lời đc
14 tháng 1 lúc 9:45
Người ta k biết mới hỏi
4 tháng 4 2021 lúc 20:20

Dream

4 tháng 4 2021 lúc 20:22
bn là fan dream à?mk cũng thế
20 tháng 2 2021 lúc 17:59

\(11x^2-15x+4=0\)

\(\Leftrightarrow11x^2-11x-4x+4=0\)

\(\Leftrightarrow11x\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(11x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\11x-4=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=\dfrac{4}{11}\end{matrix}\right.\)

\(S=\left\{1,\dfrac{4}{11}\right\}\)

20 tháng 2 2021 lúc 18:13

Đặt C(x)=0

\(\Leftrightarrow11x^2-15x+4=0\)

\(\Leftrightarrow11x^2-11x-4x+4=0\)

\(\Leftrightarrow11x\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(11x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\11x-4=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\11x=4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=\dfrac{4}{11}\end{matrix}\right.\)

Vậy: Nghiệm của đa thức \(C\left(x\right)=11x^2-15x+4\) là 1 và \(\dfrac{4}{11}\)

30 tháng 4 lúc 20:50

3a+9=11

3b-a=4 phần 3

14 tháng 3 2021 lúc 20:20

giúp mik giải bài này nha mn :(

31 tháng 3 2021 lúc 23:11

Ta có: x+y+1=0

nên x+y=-1

Ta có: \(N=x^2\left(x+y\right)-y^2\left(x+y\right)+x^2-y^2+2\left(x+y\right)+3\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2-y^2\right)+\left(x^2-y^2\right)+2\left(x+y\right)+3\)

\(=\left(x^2-y^2\right)\left(x+y+1\right)+2\left(x+y\right)+3\)

\(=\left(x^2-y^2\right)\cdot0+2\cdot\left(-1\right)+3\)

=-2+3=1

13 tháng 12 2020 lúc 9:10

Đáp án:

P=\(\frac{2}{3}\)

Giải thích các bước giải:

x:y:z=5:4:3

⇒ x5x5 =y4y4 ⇒y= 4x54x5

⇒ x5x5 =z3z3 ⇒z= 3x53x5

Thay vào biểu thức ta được:

P= x+2y−3zx−2y+3zx+2y−3zx−2y+3z= x+2.4x5−33x5x−2.4x5+33x5x+2.4x5−33x5x−2.4x5+33x5 =4x56x54x56x5 =2323

Vậy P=\(\frac{2}{3}\)

# Chúc bạn học tốt!

13 tháng 12 2020 lúc 9:13

Vì x,y,z tỉ lệ với các số 5,4,3 nên ta có : \(x:y:z=5:4:3\) hoặc \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}\)

Ta lại có : \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{x}{5}=\frac{2y}{8}=\frac{3z}{9}\)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{2y}{8}=\frac{3z}{9}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5k\\2y=8k\\3z=9k\end{cases}}\)

\(P=\frac{x+2y-3z}{x-2y+3z}=\frac{5k+8k-9k}{5k-8k+9k}=\frac{4k}{6k}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

Vậy \(P=\frac{2}{3}\)

21 tháng 2 2021 lúc 10:49

Xét △ABC cân tại A:

⇒ AB=AC (định nghĩa △ cân)

Xét △ABC, có:

AB=AC (cmt)

⇒ ∠C=∠B (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong △)

Vậy trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Tick mình nha!