Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C D E

Ta có : \(\frac{AE}{AB}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5};\frac{AD}{AC}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Delta ADE\)và \(\Delta ACB\)có :

\(\widehat{A}\)chung

\(\frac{AE}{AB}=\frac{AD}{AC}\)

\(\Rightarrow\Delta ADE~\Delta ACB\)( trường hợp 2 )

Đọc tiếp...

các bạn lấy vẽ hình ở đâu vậy,dạy mình với

Đọc tiếp...

tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB vi

AD/AC =AE/AB =2/5

góc BAC chung

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: