Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

o l m . v n

Được cập nhật 13 tháng 1 lúc 10:06

1

ta có

\(4a^2-4b^2-\frac{3a}{b}-\frac{2b}{a}+8a+12b=4\left(a-b\right)\left(a+b\right)-\frac{a\left(a+b\right)}{b}-2\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+8a+12b\)

\(\le4a-4b-\frac{a^2}{b}-2.2+7a+12b=-\frac{a^2}{b}-b+11a+9b-4\le-2a+11a+9b-4\le9-4=5\)dấu bằng xảy ra khi \(a=b=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

thời gian otô đi từ A đến B là 2 giờ 40 phút =8/3giờ

vận tốc của ô tô là 120:8/3=45km/h

Đọc tiếp...

Cảm ơn bạn Đặng Quang Huy đã giúp mình giải bài toán nhé!

Đọc tiếp...

5 / 8 của 40 là 25

Ai tk mk mk tk laj

Đọc tiếp...

5/8 cuả 40 là: 5/8 x 40=25

Đ/S:25

Đọc tiếp...

15 người may trong 1 ngày được số bộ đồ là : 336 : 4 = 84 ( bộ )

1 người may trong 1 ngày được số bộ đồ là : 84 : 15 = 5, 6 ( bộ )

5 người may trong 1 ngày được số bộ đồ là : 5,6 x 5 = 28 ( bộ )

5 người may trong 8 ngày được số bộ đồ là : 28 x 8 = 224 ( bộ )

                                                     Đáp số : 224 bộ 

Đọc tiếp...

cảm ơn bạn nhé ạ ><

Đọc tiếp...

Trong 1 ngày, 15 người may được số bộ đồ là : 336 : 4 = 84 (bộ)

Trong 1 ngày, 1 người may được số bộ đồ là : 84 : 15 = 5,6 (bộ)

Trong 1 ngày, 5 người may được số bộ đồ là : 5,6 x 5 = 28 (bộ)

Trong 8 ngày, 5 người may được số bộ đồ là : 28 x 8 = 224 (bộ)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: