Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Phân số chỉ khối lượng công việc cả 4 đội làm trong 1 ngày là

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\frac{1}{10}=\frac{77}{120}\) công việc

Tức là trong 1 ngày 77 máy cùng làm thì hoàn thành được 77/120 công việc

Phân số chỉ khối lượng công việc 1 máy làm trong 1 ngày là

\(\frac{77}{120}:77=\frac{1}{120}\) công việc

Số máy đội 1 là

\(\frac{1}{4}:\frac{1}{120}=30\) máy

Số máy đội 2 là

\(\frac{1}{6}:\frac{1}{120}=20\) máy

Số máy đội 3 là

\(\frac{1}{8}:\frac{1}{120}=15\) máy

Số máy đội 4 là

\(\frac{1}{10}:\frac{1}{120}=12\) máy

Đọc tiếp...

                                             Bài giải

     Gọi số máy cày mỗi đội lần lượt là a,b,c,d Ta có :

          4a = 6b = 8c = 10d

=> \(\frac{a}{\frac{1}{4}}=\frac{b}{\frac{1}{6}}=\frac{c}{\frac{1}{8}}=\frac{d}{\frac{1}{10}}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{\frac{1}{4}}=\frac{b}{\frac{1}{6}}=\frac{c}{\frac{1}{8}}=\frac{d}{\frac{1}{10}}=\frac{a+b+c+d}{\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\frac{1}{10}}=\frac{77}{\frac{77}{120}}=120\)

Số máy đội 1 có :

     \(120.\frac{1}{4}=30\left(máy\right)\)

Số máy đội 2 có :

     \(120.\frac{1}{6}=20\left(máy\right)\)

Số máy đội 3 có :

     \(120.\frac{1}{8}=15\left(máy\right)\)

Số máy đội 1 có :

     \(120.\frac{1}{10}=12\left(máy\right)\)

     

Đọc tiếp...

thiếu đề hay sao á  bạn, thiếu tỉ lệ với.... đó

Đọc tiếp...

đáp án của mình là 19;25

Đọc tiếp...

77              công việc  

120 

hok tốt

Đọc tiếp...

Gọi số máy cày của đội thứ nhất;hai;ba;tư lần lượt là a;b;c;d (a;b;c;d ∈N∗∈ℕ∗)

Ta có : a + b +c + d = 77 

Vì số máy cày và số công việc tỉ lệ nghịch với nhau 

=> 4a = 8b = 6c = 10d

=> 2a = 4b = 3c = 5d

=> 2a60=4b60=3c60=5d602a60=4b60=3c60=5d60

=> a30=b15=c20=d12=a+b+c+d30+15+20+12=7777=1a30=b15=c20=d12=a+b+c+d30+15+20+12=7777=1

=> a = 30 ; b = 15 ; c = 20 ; d = 12 (tm)

copy mà sai thì vào link này : https://h.vn/hoi-dap/tim-kiem?id=327710132581&q=B%E1%BB%91n+%C4%91%E1%BB%99i+m%C3%A1y+c%C3%A0y+c%C3%B3+77+m%C3%A1y+l%C3%A0m+vi%E1%BB%87c+tr%C3%AAn+b%E1%BB%91n+c%C3%A1nh+%C4%91%E1%BB%93ng+c%C3%B3+di%E1%BB%87n+t%C3%ADch+b%E1%BA%B1ng+nhau.+%C4%90%E1%BB%99i+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+c%C3%B4ng+vi%E1%BB%87c+trong+4+ng%C3%A0y,+%C4%91%E1%BB%99i+th%E1%BB%A9+hai+trong%C2%A06+ng%C3%A0y,+%C4%91%E1%BB%99i+th%E1%BB%A9+ba+trong%C2%A08+ng%C3%A0y+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%99i+th%E1%BB%A9+t%C6%B0+trong%C2%A010+n...

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Xyz CTV

Gọi số máy cày của đội thứ nhất;hai;ba;tư lần lượt là a;b;c;d (a;b;c;d \(\inℕ^∗\))

Ta có : a + b +c + d = 77 

Vì số máy cày và số công việc tỉ lệ nghịch với nhau 

=> 4a = 8b = 6c = 10d

=> 2a = 4b = 3c = 5d

=> \(\frac{2a}{60}=\frac{4b}{60}=\frac{3c}{60}=\frac{5d}{60}\)

=> \(\frac{a}{30}=\frac{b}{15}=\frac{c}{20}=\frac{d}{12}=\frac{a+b+c+d}{30+15+20+12}=\frac{77}{77}=1\)

=> a = 30 ; b = 15 ; c = 20 ; d = 12 (tm)

Đọc tiếp...

Trong 1 ngày mỗi đội lhoàn thành công việc theo tỉ lệ:

Đội I : Đội II : Đội III : Đội IV = \(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{8}\)\(\frac{1}{6}\)\(\frac{1}{10}\) = \(\frac{30}{120}\)\(\frac{15}{120}\)\(\frac{20}{120}\):\(\frac{12}{120}\)= 30 : 15 : 20 : 12

Vì: 30 + 15 + 20 + 12 = 77 Nên số máy cày của mỗi đội cũng tương ứng như thế.Tức là: 

Đội I : 30 chiếc

Đội II : 15 chiếc

Đội III : 20 chiếc

Đội IV : 12chiếc

Đọc tiếp...

4x=8y=6z=10t, Sau đó chia tất cả cho tất cả cho 120 và áp dụng dãy tỉ số bằng nhau sẽ ra

Đội 1/2/3/4 lần lượt là: 30/15/20/12

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: