Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Các bạn có bị làm sao không thế ? Nếu không giải được cho người khác thì thôi chứ, sao lại quăng một câu "Lên Google mà tìm". Bạn chủ câu hỏi bạn ấy đăng bài lên đây để tìm sự trợ giúp chứ nếu Google có sẵn rồi thì cần gì phải làm như này nữa ? Và nếu bạn không giải được thì hãy im lặng để người khác giải chứ đừng trả lời kiểu "Tôi không giải được đâu" mang tính chất kiếm điểm như thế. Đây là diễn đàn hỏi đáp đấy, mong các bạn giữ được phép lịch sự cơ bản của mình.

b) \(25+\left(x-5\right)=-415-\left(15-415\right)\)

\(25+\left(x-5\right)=-415-15+415\)

\(25+\left(x-5\right)=\left(-415+415\right)-15\)

\(25+\left(x-5\right)=-15\)

\(x-5=-15-25\)

\(x-5=-40\)

\(x=-40+5=-35\)(thỏa mãn)

Vậy, \(x=-35\)

Đọc tiếp...
A)3-(17-x)=289-(36+288) 3-(17-x)=289-322 3-(17-x)=-33 (17-x)=(-3)-(-33) (17-x)=30 x=17-30 x=-13 ). 3-(17-x)=288-(36+289)
Đọc tiếp...

Lên gu gô mà tìm nhé bạn

Đọc tiếp...

hài lên hỏi ông google

Đọc tiếp...

Không biết gì hỏi chị google

Đọc tiếp...

ko biết giải vì mới lớp3 à:33

Đọc tiếp...

a) 3-(17-x)=-36

17-x=-36-3

17-x=-39

x=17-(-39)

x=46

Đọc tiếp...

Tự làm đi mẹ:)) hay là ko tập trung nghe giảng:))

Đọc tiếp...

Lên gu gồ mà tìm

Đọc tiếp...

ịuihuynhfgfjtfkijfggfdcfggfhgjhg

Đọc tiếp...

ngu thì die con mm đi giúp cái loz

Đọc tiếp...

lên ông google mà mà tìm 

Đọc tiếp...
3-(17-x)=289-(36+289)17-x
Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài 1:

<=>7[3(-x)]-12(x-5)=-3(11x-20)

=>-3(11x-20)=5

=>-33x=-55

=>-11.3x=-11.5 (rút gọn -11)

=>3x=5

\(\Rightarrow x=\frac{5}{3}\)

Đã duyệt

Đọc tiếp...

bài 1:

<=>7[3(-x)]-12(x-5)=-3(11x-20)

=>-3(11x-20)=5

=>-33x=-55

=>-11.3x=-11.5 (rút gọn -11)

=>3x=5

=>x=\(\frac{5}{3}\)

Đọc tiếp...

bài 1:

<=>7[3(-x)]-12(x-5)=-3(11x-20)

=>-3(11x-20)=5

=>-33x=-55

=>-11.3x=-11.5 (rút gọn -11)

=>3x=5

=>x=\(\frac{5}{3}\)

đậu phộng thằng Phan Bá Lộc chép bài ông

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: