Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thanh sắt dài 1m1m nặng số ki-lô-gam là:        12 : 0,6 = 20 ( kg )

Một thanh sắt cùng loại cân nặng 7,2 kg thì dài số mét là:

       7,2 : 20 = 0,36 ( m )

                ĐS:.... 

Đọc tiếp...

Thanh sắt cùng loại dài 1,8 m thì cân nặng số kg là :

5,76 : 1,2 x 1,8 = 8,64 ( kg )

Đáp số : 8,64 kg

Hok tốt ^^

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: