Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

ngan 1:400

ngan 2:600

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

trả lời:

ngăn 1 : 400

ngăn 2: 600

vậy ...

Đọc tiếp...

giải đầy đủ là gì

Đọc tiếp...

vậy bạn trình bày cách làm ra đi

Đọc tiếp...

ngan 1 400 ngan 2 600

Đọc tiếp...

Ngăn 1 : 400 cuốn sách

Ngăn 2 : 600 cuốn sách

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

ngăn 1:400 cuốn

ngăn 2:600 cuốn

ht

nhớ k cho mik nha!

Đọc tiếp...

Ngăn 1. 1 : 400 

Ngăn 2. 2 : 600

k nha

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

 Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và xếp thêm vào ngăn thứ hai 120 cuốn thì số sách ở ngăn thứ nhất vẫn bằng 2/3 số sách ở ngăn thứ hai hay số sách ở ngăn thứ hai khi thêm 120 cuốn bằng 3/2 số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn.

 Số sách của ngăn thứ hai khi thêm 40 cuốn bằng 4/3 số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn.

Số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn là:

(120 - 40) : (3/2 - 4/3) = 480(cuốn)

Số sách lúc đầu của ngăn thứ nhất là:

480 - 80 = 400(cuốn)

Số sách lúc đầu của ngăn thứ hai là:

400 : 2/3 = 600(cuốn)

                                             Đáp số: ngăn thứ nhất: 400 cuốn

                                                           ngăn thứ hai: 600 cuốn

K mk nha

Mk nhanh nhất

Đọc tiếp...

Giải:

 Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và xếp thêm vào ngăn thứ hai 120 cuốn thì số sách ở ngăn thứ nhất vẫn bằng 2/3 số sách ở ngăn thứ hai hay số sách ở ngăn thứ hai khi thêm 120 cuốn bằng 3/2 số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn.

 Số sách của ngăn thứ hai khi thêm 40 cuốn bằng 4/3 số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn.

Số sách ở ngăn thứ nhất khi thêm 80 cuốn là:

(120 - 40) : (3/2 - 4/3) = 480(cuốn)

Số sách lúc đầu của ngăn thứ nhất là:

480 - 80 = 400(cuốn)

Số sách lúc đầu của ngăn thứ hai là:

400 : 2/3 = 600(cuốn)

                                             Đáp số: ngăn thứ nhất: 400 cuốn

                                                           ngăn thứ hai: 600 cuốn

Đọc tiếp...

Ngăn 1 : 400

Ngăn 2 : 600 k 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: