Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Bài giải

Quảng đường mà tổ công nhân phải sửa dài số mét là

40x3=120(m)

Quãng đường ngày thứ hai tổ công nhân đó sửa được số mét là

38,6-1,4=37,2(m)

Quãng đường ngày thứ ba tổ công nhân sửa được số mét là

120-38,6-37,2=44,2(m)

Vậy ngày thứ 3 sửa được 44,2 m đường


Báo cáo sai phạm

Giải

Quãng đường mà tổ công nhân phải sửa dài số mét là:

\(40\times3=120\left(m\right)\)

Quãng đường ngày thứ hai sửa được là:

\(38,6-1,4=37,2\left(m\right)\)

Quãng đường ngày thứ ba sửa được là:

\(120-38,6-37,2=44,2\left(m\right)\)

Vậy ngày thứ ba sửa được \(44,2m\)đường


Báo cáo sai phạm

Lời giải như sau:

Ngày 2 sửa đc: 38,6 - 1,4 = 37,2 (m)

Cả 3 ngày sửa đc: 40 * 3 = 120 (m)

Ngày thứ 3 sửa đc: 120 - (38,6 + 37,2) = 44,2 (m)

Đ/s: "tự làm"

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Trần Tạ Hà My 8 tháng 4 lúc 11:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

fdljdkgbfbdjbrfvkfdhglkjslkmrgflkhlfk;dngferhuiejio6u7u5

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Ngoc Anh 15 tháng 1 2018 lúc 21:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cả 3 ngày, tổ công nhân đó làm được số mét đường là :

                  30 x 3 = 90 ( m )

Ngày thứ hai, tổ công nhân đó làm được số mét đường là :

                29,6 + 1,8 = 31,4 ( m )

Ngáy thứ ba, tổ công nhân đó sửa được số mét đường là :

                90 - 29,6 - 31,4 = 29 ( m )

                                         Đáp số : 29m đường

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: