Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cách 1 : 

Số gạo dự trữ đó đủ cho một người ăn trong số ngày là :

18 × 300 = 5400 ( ngày )

Số gạo dự trữ đó đủ cho 300 người ăn trong số ngày là :

5400 : 300 = 18 ( ngày )

             Đáp số : 18 ngày.

Cách 2 : 

Số gạo dự trữ đó đủ cho 300 người ăn trong số ngày là :

( 18 × 300 ) : 300 = 18 ( ngày )

                 Đáp số : 18 ngày.

Đọc tiếp...

@ First ?

Số người còn lại sau khi giảm là :

180 - 30 = 150 ( ng )

 Số gạo đó đủ ăn trong :

( 180 x 10 ) : 150 = 12 (ngày)

Đáp số , 12 ngày 

Đọc tiếp...

giúp mình đi cầu xin .

Đọc tiếp...

Tổng số gạo dự trữ là

180 × 10 = 1800 

Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là

1800 : 150 = 12 ( ngày )

Đáp số : 12 ngày

Đọc tiếp...

Nếu có 1 người thì số gạo đó dùng trong:

      30*40=1200(ngày)

Số gạo đó đủ cho 15 người ăn trong:

     1200/15=80(ngày)

         Đáp số :80 ngày  

k đúng cho tớ nhé Thanks!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

30 người so với 15 người thì gấp : 30 : 15 = 2 lần

Số gạo đó đủ cho 15 ăn trong thời gian : 40 x 2 = 80 ngày

Đọc tiếp...

Nếu mỗi người ăn 1 bữa 1 ngày thì số gạo sẽ đủ cho: 

30.40=1200 bữa

Số gạo sẽ đủ cho 15 người ăn trong:

1200:15=80 ngày

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: