K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

xét △MIN và △QMN có

Iˆ=Mˆ(=900)I^=M^(=900)

NˆchungN^chung

=>△MIN ∼ △QMN (g.g)(đpcm)

b) vì MNPQ là hình chữ nhật

=> NM//PQ

=> N1ˆ=Q1ˆ(SLT)N1^=Q1^(SLT)

XÉT △MIN và △MPQ có

Iˆ=Pˆ(=900)I^=P^(=900)

N1ˆ=Q1ˆ(cmt)N1^=Q1^(cmt)

=> △MIN ∼ △MPQ (g.g)(đpcm)

c xét △MIQ và △ NMQ có

Iˆ=Mˆ(=900)I^=M^(=900)

QˆchungQ^chung

=> △MIQ ∼ △ NMQ (g.g)

=> MQQN=IQMQMQQN=IQMQ

=> MQ.MQ=QN.QI

=> MQ2=QN.QI(đpcm)

d>xét △MNQ có Mˆ=900M^=900 theo đl pi ta go ta có

QN2 =QM2+MN2

⇔ QN2=32+42

⇔ QN2=25

⇔ QN=5 (cm)

vì MNPQ là hình cữ nhật

=> QM=NP=3cm

vì △MIQ ∼ △ NMQ (theo c)

=> MINM=MQNQ=MI4=35MINM=MQNQ=MI4=35

=> MI= 4.35=2,4(cm)4.35=2,4(cm)

vậy MI=2,3 cm

 Mình làm đâị hoing bt đúng ko nhé! chúc bạn học tốt!

19 tháng 7 2017

BAN TU VE HINH NHA 

a, trong tam giác MNK có \(\sin N=\frac{4}{5}\Rightarrow GOCN\approx53\)

ap dung dl pitago vao tam giac vuong MNK co \(NK^2+MK^2=NM^2\Rightarrow NK^2=5^2-4^2=3^2\Rightarrow NK=3\)

B, ap dung he thuc luong vao tam giac vuong MNK co \(MK^2=MC\cdot MN\)

                                               tam giac vuong MKP co\(MK^2=MD\cdot MP\)

 tu day suy ra  MC*MN=MD*MP

C, ta co \(NP=NK+KP\)

ma \(NK=MK\cdot cotN\) \(KP=MK\cdot cotP\)

suy ra \(NP=MK\cdot\left(cotN+cotP\right)\)

D,  ta co  trong tam giac vuong MDK \(MD=MK\cdot cosM=4\cdot cos30=2\sqrt{3}\)

ma trong tam giac vuong MKP c o\(MK^2=MD\cdot MP\Rightarrow MP=\frac{4^2}{2\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3}\)

 lai co \(MD+DP=MP\Rightarrow DP=\frac{2\sqrt{3}}{3}\)

3 tháng 9 2023

a) Vì tam giác MNP vuông tại M, nên MN là đường cao của tam giác và MH là đường trung tuyến. Do đó, MH = MN/2. Với giá trị của MN đã biết, bạn có thể tính được MH.

b) Khi kẻ HD vuông góc với MN tại D và HE vuông góc với MP tại E, ta có MDHE là hình chữ nhật. Vì MH là đường trung tuyến của tam giác MNP, nên MH = DE theo tính chất của đường trung tuyến.

c) Để chứng minh NH = 14,4 và PH = 25,6, chúng ta cần biết thêm thông tin về tam giác MNP hoặc các giá trị khác liên quan. Xin lỗi vì không thể giúp bạn với câu hỏi này vì thiếu thông tin.

d) Để chứng minh , chúng ta cần biết thêm thông tin về tam giác MNP hoặc các giá trị khác liên quan. Xin lỗi vì không thể giúp bạn với câu hỏi này vì thiếu thông tin.

e) Để chứng minh , chúng ta cần biết thêm thông tin về tam giác MNP hoặc các giá trị khác liên quan. Xin lỗi vì không thể giúp bạn với câu hỏi này vì thiếu thông tin.

g) Để chứng minh O là trực tâm của tam giác MNQ, chúng ta cần biết thêm thông tin về tam giác MNP hoặc các giá trị khác liên quan. Xin lỗi vì không thể giúp bạn với câu hỏi này vì thiếu thông tin.

21 tháng 8 2019

M N P K E F 1 1 1

mk chỉ nêu hướng giải còn bn tự trình bày nha

a,Ta có MN=3cm ,MP=4cm

=>NP=5cm

Ta có MN2=NK.NP  (HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC MNP VUÔNG )

=>NK=32:5=1,8cm

T2 BN TÍNH ĐC KP

Lại có MK2=NK.KP (HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC MNP VUÔNG)

=>MK=2,4cm

Lại có MK2=MF.MP

=>MF=1,44cm

 b, bn C/m  MEKF là hcn =>\(\widehat{M_1}=\widehat{E_1}\)

Ta có \(\widehat{M_1}+\widehat{N}=90^O,\widehat{M_1}=\widehat{E_1}\)

=> \(\widehat{E_1}+\widehat{N}=90^O\)

Lại có \(\widehat{E_1}+\widehat{F_1}=90^O\)

\(\Rightarrow\widehat{F_1}=\widehat{N}\)=> \(\Delta EFM\)ĐỒNG DẠNG VS\(\Delta PNM\)(dpcm)

tk mk nha

chúc bn học giỏi

21 tháng 8 2019

mk làm được câu a,b rồi . Mình cần câu c cơ