Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

At the weekend we can play a                         of badminton or join in football match

A. sport             B.game             C. match

đáp án đúng là A. sport

Đọc tiếp...

trả lời:

At the weekend we can play a _________ of badminton or join in a football match

A. sport                         B. game                          C. match

hok tốt !

^_^

Đọc tiếp...

At the weekend we can play a _________ of badminton or join in a football match

A. sport                       

 B. game                         

C. match

k cho mk nha

Đọc tiếp...

At the weekend we can play a _________ of badminton or join in a football match

A. sport                         

B. game                         

C. match

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

At weekend we can play a ......................... of badminton or join in a football match.

A. sport                                B. game                                       C. match                                   D. activity

Học tốt!!! 

Đọc tiếp...

Đáp án : A 

Vì ở đây cs hiện chữ badminton !

:)))

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: