Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

97,99,101,103 và 105

Đọc tiếp...

5 số lẻ đó là

97,99,101,103,105

vì trung bình cộng của 5 số ( số lẻ ) nên trung bình cộng là số ở giữa

Đọc tiếp...

                                                                                            Bài giải:

                                                                5 số lẻ liên tiếp,mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị

                                                                         Trung bình cộng là số ở giữa

                                                                     Vậy 5 số đó là:97,99,101,103,105.

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Theo đề bài ra:

Số ở giữa là ( số thứ ba ) 101

Số thứ hai là: 101 - 2 = 99

Số thứ nhất là: 99 - 2 = 97

Số thứ tư là: 101 + 2 = 103

Số thứ năm là: 103 + 2 = 105

Vậy năm số lẻ liên tiếp đó là: 97; 99; 101; 103; 105

Đọc tiếp...

Đáp án:

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97  ;  99  ;  101  ;  103  ; 105

 

Đọc tiếp...

* Giải cách 1 : 5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97  ;  99  ;  101  ;  103  ; 105.

* Giải cách 2:

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị

5 lần số thú I :

505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: