Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ta có: Tháng 1: 1 người

          Tháng 2: 2 người

          Tháng 3: 4 người

          Tháng 4: 8 người

          Tháng 5: 16 người

          Tháng 6: 32 người

=> 32 người

Đọc tiếp...

Tháng 1: 1 người

Tháng 2: 3 người

ta thấy vì 1 thành viên tìm được 2 thành viên thì sẽ có 3 thành viên suy ra sau 1 tháng số thành viên sẽ gấp lên 3 lần.

số thành viên sau 6 tháng là 1*3*3*3*3*3=243 thành viên

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: