Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

có 60 học sinh nhận giải này .

Đọc tiếp...

Là 60 (bạn có thể dung biểu đồ VENN nha)

Đọc tiếp...

6 học sinh nhận được giải đó

Đọc tiếp...

mình nhầm,60 học sinh nhận được giải đó

Đọc tiếp...

có 60 học sinh đạt giải

Đọc tiếp...

có 60 bn nha

mk cs thể giải ra đc nhưng mk đg bận tí

Đọc tiếp...

Có 60 bạn học sinh nhận giải này nha!

Hok tốt!

Đọc tiếp...

Có tất cả số bài toán là:

\(4\times100=400\) (bài toán)

Tổng số bài toán mà 100 học sinh giải được là:

\(90+80+70+60=300\) (học sinh)

Vì không học sinh nào giải được cả 4 bài nên mỗi học sinh đã giải được tối đa là 3 bài.

Vậy số bài toán tối đa mà 100 học sinh giải được là:

\(3\times100=300\) (bài toán)

Vì tất cả học sinh đã giải được số bài toán tối đa nên bạn nào cũng giải được 3 bài. Vậy các bạn làm đúng bài 3 và bài 4 thì sẽ làm sai hoặc không làm được bài 1 hoặc bài 2.

Tổng số học sinh không giải được bài 1 hoặc bài 2 và nhận giải là:

\(\left(100-90\right)+\left(100-80\right)=30\) (học sinh)

Đáp số : \(30\) học sinh

Đọc tiếp...

Có 60 học sinh nhận giải.

Đọc tiếp...

Có 60 hs nhận giải

Đọc tiếp...

từ 0 đến 70 hs nhận giải thưởng

Đọc tiếp...

60 hs nha !đúng hay sai đừng chê mình. Đây là lần đầu mình trả lời 

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Vì chỉ có 1 học sinh giải đúng 3 bài nên điền số 1 vào phần chung của 3 hình tròn.Có 2 học sinh giải được bài I và bài II, nên phần chung của 2 hình tròn này mà không chung với hình tròn khác sẽ điền số 1 (vì 2- 1 = 1).Tương tự, ta điền được các số 4 và 5 (trong hình).Nhìn vào hình vẽ ta có:+ Số học sinh chỉ làm được bài I là: 20 – 1 – 1 – 5 = 13 (bạn)+ Số học sinh chỉ làm được bài II là: 14 – 1 – 1 – 4 = 8 (bạn)+ Số học sinh chỉ làm được bài III là: 10 – 5 – 1 – 4 = 0 (bạn)Vậy số học sinh làm được ít nhất một bài là: (Cộng các phần không giao nhau trong hình)13 + 1 + 8 + 5 + 1 + 4 + 0 = 32 (bạn)Suy ra số học sinh không làm được bài nào là:35 – 32 = 3 (bạn)Đáp số: 3 bạn

thông cảm mk ko vẽ được hình nha!!

Đọc tiếp...

Vì chỉ có 1 học sinh giải đúng 3 bài nên điền số 1 vào phần chung của 3 hình tròn.

Có 2 học sinh giải được bài I và bài II, nên phần chung của 2 hình tròn này mà không chung với hình tròn khác sẽ điền số 1 (vì 2- 1 = 1).

Tương tự, ta điền được các số 4 và 5 (trong hình).

Nhìn vào hình vẽ ta có:

    + Số học sinh chỉ làm được bài I là: 20 - 1 - 1 - 5 = 13 (bạn)

    + Số học sinh chỉ làm được bài II là: 14 - 1 - 1 - 4 = 8 (bạn)

    + Số học sinh chỉ làm được bài III là: 10 - 5 - 1 - 4 = 0 (bạn)

Vậy số học sinh làm được ít nhất một bài là: (Cộng các phần không giao nhau trong hình)

      13 + 1 + 8 + 5 + 1 + 4 + 0 = 32 (bạn)

Suy ra số học sinh không làm được bài nào là:

    35 - 32 = 3 (bạn)

     Đáp số: 3 bạn

Đọc tiếp...
30 nha dùng biểu đồ ven
Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: