Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Em ơi kiểm tra lại đề bài nhé. 

Đọc tiếp...

CMR 2 đường thẳng vuông góc với 2 cạnh của góc (khác góc bẹt) thì cắt nhau

Đọc tiếp...

x O y m n

Lấy ^xOy khác góc bẹt, đường thẳng m vuông góc với Ox, Đường thẳng n vuông góc với Oy.

Chứng minh đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau.

Chứng minh bằng phản chứng:

Giả sử đường thẳng m và n không cắt nhau.

=> m//n 

Mà Ox vuông góc với m 

=> Ox vuông góc với  n ( từ vuông góc đến song song)

Ta lại có Oy vuông góc với n 

=> Ox song song hoặc trùng Oy ( từ vuông góc đến song song) 

Điều trên là vô lí  vì ^xOy là khác góc bẹt nên Ox không thể song song hoặc trùng Oy

Vậy Hai đường thẳng m và n cắt nhau

Kết luận: Hai đường thăng vuông góc với hai cạnh của góc bẹt thì cắt nhau.

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: