Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

a)\(\left(138^2-38^2\right)+\left(85^2-15^2\right)\)

\(=\left(138-38\right)\left(138+38\right)+\left(85-15\right)\left(85+15\right)\)

\(=100.176+70.100=100\left(176+70\right)\)

\(=100.246=24600\)

b) \(25,6\left(87+13\right)-5,6\left(4,9+5,1\right)\)

\(=25,6.100-0,56.100\)

\(=100\left(25,6-0,56\right)=100.25,04=2504\)

Đọc tiếp...

A=24600

B=2504

chúc học tốt

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chiều rộng mảnh đất đó là:

25,6-5,6=20 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(20+25,6)x2=91,2 (m)

ticks nhé bạn

Đọc tiếp...

Bài 2: Tính nhanh

a) 515+[72+(-515)+(-32)]

b) (-315) + (-400) + (-285) +600

c) 455 + (-311) + 3789 + (-144)

Bài 3: Tính

a) 27 - (-15) - 2

b) (-12)+35-8

c) (-85) + 10 - (-85) - 50

Bài 4: Tính

a) -(-85)-(-71)+15+(-85)

b) 71-(-30)-(+18)+(-30)

c) -(30)-(+37)+(+37)+(-85)

Bài 5: Tìm các số nguyên x, biết:

a) 15-x = 7-(-2)

b) x-35 = (-12)-3

 

Bài 6: Tìm x, biết:

a) x+(-35) = 2

b) (-42) - x = -10          

c) x - (-50) = 16  

Bài 7: Tìm x, biết:

a) 200 - 5.(x+6) = 125

b) (3x-24).73 = 2.74

c) x - 7 = (-23)+ (-9)

Bài 8: Tính nhanh

a) (2354-45) - 2354                                

b) (-2009 - (234-2009)                                     

c) (16+23) + (153-16-23)                       

d) (134-167+45)-(134+45)                     

Bài 9: Tính nhanh

a) (25+51) + (42-25-42-51)                    

b) (-7105) - (155-7105)                          

c) -8715+(1345+8715)                                    

d) (35-815) - (795-65)                                     

Bài 10: Bỏ dấu ngoặc rồi tính

a) (35+75) + (345-35-75)                       

b) (2002-79+15) - (-79+15)                   

c) -(515-80+91) - (2003+80-91)             

Bài 11: Tính hợp lý

a) P = 54 + (-37+10-54+67)                   

b) Q = 1+2-3-4+5+6-7-8+….-79-80+81

Bài 12: Rút gọn các biểu thức sau:

a) M = (71+x) - (-24-x) + (-35-x)           

b) N = x-34 - [(15+x) - (23-x)]

Ai lm đúng mình tick hết nha ^^

Đọc tiếp...

8

Em làm đc đến bài nào thì làm thôi :( Em kh làm hết đc :)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: